Topic 3 Hapat për krijimin e rrjetit të vlerave rrethore

Bashkëpunimet më të mira – dhe rezultatet më të mira – mund të vijnë nga largimi nga marrëdhëniet tradicionale të zinxhirit të furnizimit transaksionar, drejt një vizioni të përbashkët dhe mundësive të ndërsjella për të arritur qëllime të qëndrueshme, afatgjate.

 • Vendosni një udhëheqje të qartë për të udhëhequr procesin dhe për të përfshirë organizatën për të krijuar mbështetje.
 • Krijoni vlera të përbashkëta për të frymëzuar inovacionin dhe për të ndërtuar besimin.

Hartëzimi i palëve kryesore të interesit dhe rrjedhat materiale dhe financiare vijuese lejon identifikimin e sytheve të mbyllura që japin vlerën më të madhe, duke i dhënë çështjes së biznesit forcë dhe peshë të shtuar.

 • Hartoni zinxhirin tuaj të vlerës për të kuptuar më mirë të gjithë zinxhirin e vlerës dhe identifikimin e situatave fitimprurëse në lidhje me përfitimet mjedisore, ekonomike dhe sociale (d.m.th., çështje materiale, financiare, tregtare dhe kontraktuale) për të arritur qëllimet e qëndrueshmërisë afatgjate.
 • Identifikoni grupet e palëve të interesuara me interesa të përafruar që mund të kontribuojnë për të realizuar atë vlerë.
 • Përcaktoni përparësitë dhe përfshini palët e interesuara që krijojnë vlerë.

Transformimi i një zinxhiri vlerash përfshin angazhim nga një gamë e gjerë e palëve të interesuara. Është thelbësore që një plan i plotë i komunikimit dhe angazhimit të palëve të interesit është i vendosur që nga fillimi. Numri dhe kompleksiteti i palëve të interesit rritet në qasjen rrethore, në krahasim me një qasje lineare, prandaj përcaktimi i përgjegjësive dhe roleve të qarta brenda një procesi bashkë-krijues është thelbësor.

 • Vendosni dhe bini dakord për këto përgjegjësi dhe angazhime në fazat e hershme për të shmangur keqkuptimet dhe çështje të tjera të mundshme.
 • Krijoni mekanizma kontraktues jo-tradicionalë.
 • Vendosni skema stimuluese për bashkëpunim.
 • Vendosni mekanizmat për ndjekjen e materialeve dhe të dhënave.

Kuptimi i motiveve dhe nevojave të komunikimit të secilit palë të interesuar mundëson krijimin e një rrëfimi të fortë dhe tërheqës për secilin audiencë, forcimin e angazhimeve dhe marrëdhënieve.

 • Përcaktoni një plan komunikimi me mesazhe të qarta dhe koncize për të shpjeguar dhe garantuar kuptimin e përfitimeve të matshme të bashkëpunimit për të gjithë partnerët, përtej përgjegjësive dhe angazhimeve të rëna dakord.
 • Përshtatni mesazhet në grupe të ndryshme të palëve të interesit.
 • Vendosni kanale të hapura të komunikimit për të lehtësuar koordinimin, transparencën dhe besimin.