Topic 2 Strategjitë e Rrjetit të vlerave rrethore, mundësuesit dhe përfitimet

Organizatat mund të zhvillojnë strategji ndryshme rrjetit vlerës në një ekonomi rrethore :

 • Simbioza Industriale: Mbeturinat e një kompanie përdoren si input për kompani të tjera, zakonisht në një mjedis specifik rajonal. Disa nga mbeturinat tuaja mund të jenë të dobishme për një prodhues vendas për të zhvilluar produkte të reja me to.
 • Merrni përsëri menaxhimin: Organizimi i logjistikës (dmth. Përmes bashkëpunimit në rrjet) për marrjen e produkteve që janë ne fund të ciklit të tyre nga klienti, duke lehtësuar ekzekutimin e një strategjie të qëndrueshme të menaxhimit të materialeve (dmth. Kthimi i mobiljeve të dhomës së hotelit kur duhet të rindërtohet edhe për një herë).
 • Qasjet e platformës: Një zgjidhje online ose në vend që mundëson përdorimin e përbashkët të aseteve (dmth. Materiale, njohuri, infrastrukturë, kohë, apo edhe hapësirë). Mund të jetë duke përdorur një platformë për lëvizjen elektronike në një destinacion.
 • Bashkëpunimi me klientin: Organizatë në të cilën kompania dhe konsumatori në mënyrë efektive bashkëpunojnë për të krijuar dhe kapur vlerën, duke zhvilluar modele të reja rrethore biznesi. Kjo strategji mund të jetë e lidhur ngushtë me sistemet e përmendura më parë të tërheqjes.
 • Afërsia ose lokalizimi: Organizimi i rrjedhave fizike të burimeve dhe produkteve në një shkallë lokale (d.m.th. menaxhimi lokal i zinxhirit të furnizimit, prodhimi lokal 3D, etj.). Produktet e bazuara në afërsi janë pjesë e kësaj strategjie; zero milje produkte vendase.
 • Bashkëpunimi me rrjetin e vlerës: Bashkëpunim midis bizneseve të ndryshme, organeve qeveritare, komuniteteve lokale, OJQ-ve ose organizatave të tjera në të gjithë rrjetin e vlerës për të arritur një qëllim të përbashkët.

Lidhja dhe përforcimi i një rrjeti aktorësh brenda zinxhirit të tyre të furnizimit dhe më gjerë, kjo është, krijimi i një rrjeti të zinxhirit të vlerës, duke menaxhuar transparencën e të dhënave, transaksioneve, rrjedhave materiale, përgjegjësive dhe ndarjes së përfitimeve është një faktor kryesor për mbylljen e hendeqeve të burimeve dhe zbatimin e praktikave rrethore.

Mundësuesit dhe pengesat për krijimin e një rrjeti vlerash për bashkëpunimin ndër-rrethor

 Faktorët mundësues

 • Garantimi i një komunikimi dhe shkëmbimi transparent të informacionit dhe njohurive (d.m.th., rreth produkteve, proceseve, etj.) Me të gjithë aktorët e përfshirë (brenda dhe / ose nëpër zinxhirët e vlerave dhe sektorëve).
 • Kalimi nga qasjet mbrojtëse drejt strukturave më të hapura dhe bashkëpunuese. Të sigurohemi që bashkëpunimi është pragmatik.
 • Të kesh një kuptim të përbashkët të marrëdhënies së krijuar dhe besimit të ndërsjellë. Duke rënë dakord për një vizion dhe kornizë strategjike afatgjatë nga të gjithë palët e përfshira të interesit.
 • Garantimi se të gjithë partnerët janë të përkushtuar, duke ndarë qëllime të përbashkëta, vlera, pritje dhe mundësi të ndërsjella (d.m.th., pikëpamjet afatgjata dhe fitimet afatshkurtra).
 • Kuptimi i të gjithë zinxhirit të vlerës dhe identifikimi i vlerës shtesë të fituar përmes krijimit të bashkëpunimit.
 • Sigurimi i mbështetjes reciproke.
 • Vendosja e një lidershipi progresiv që do të jetë në gjendje të identifikojë kampionët strategjikë, të promovojë vlera dhe mendësi të përbashkëta dhe të përfshijë palët e interesuara përkatëse.
 • Koordinim i qartë i zinxhirit, kontraktimit dhe mekanizmave financiarë.

Pengesat

 • Konfliktet e të dhënave, si rezultat i mungesës së informacionit ose ndryshimeve në interpretime Konfliktet e marrëdhënieve, për shkak të ekzistencës së stereotipave, keq komunikimit ose emocioneve të forta dhe sjelljeve negative;
 • Vështirësitë për të ndryshuar kulturën e organizatës dhe bazat organizative Barra ligjore dhe administrative (d.m.th., sistemi institucional që është në përputhje me parimet e ekonomisë lineare);
 • Pengesat mendore, personale;
 • ∙Konfliktet strukturore, duke përfshirë kufizimet e lidhura me kohën / gjeografinë, ndryshimet në caktimin e roleve dhe nivelet e pabalancuara të energjisë mbi burimet;
 • Mungesa e zgjidhjeve TIK që mund të garantojnë disponueshmërinë e të dhënave të efikasitetit për të gjithë aktorët në një mënyrë transparente;
 • engesat që vijnë nga ndryshimet në objektivat dhe vlerat e palëve të interesuara të përfshira Kompleksiteti i zinxhirëve të vlerës;
 • Mungesa e një stafi të aftë;
 • Vështirësitë që klientët industrialë mund të kenë për të kuptuar vlerën ose perspektivën e ciklit jetësor të produkteve dhe shërbimeve;
 • Konfliktet e mundshme midis qëndrueshmërisë dhe përfitimit;
 • Mungesa e marrëveshjes se si të përhapen kostot e përfshira në zhvillimin e zgjidhjeve qarkore dhe Mungesa e zgjidhjeve financiare;
 • Mungesa e mbështetjes për integrimin e objektivave të qëndrueshmërisë në produkte dhe shërbime.