Tema 6 Pasqyrë e plotë e konceptit

Karakteristikat kryesore

 • Sjelljet e reja të tregut: marrja me qira, huazimi, ndërrimi, ndarja, shkëmbimi
 • Optiminizmi i aseteve të përdorura pak
 • Platforma dixhitale si treg: ndërsa KK ekziston përtej të dhënave dhe platformave dixhitale, kjo e fundit sjell KK në një shkallë shumë më të gjerë duke lehtësuar lidhjen dhe koordinimin e anëve të fragmentuara të tregut përmes teknologjisë

Drejtuesit kryesorë

 • Inovacioni teknologjik: TIK dhe zhvillimi i internetit
 • Zhvendosja e vlerës së konsumatorëve: nga pronësia te aksesi
 • Përfitimet ekonomike: kursimi i kostos dhe shpërblimet financiare
 • Përfitimet praktike: komoditet dhe fleksibilitet
 • Përfitimet mjedisore: trajtimi i konsumizmit dhe mbeturinave
 • Përfitimet sociale: ndërtimi i komunitetit, kohezioni social, qasja në asete të papërballueshme

Aktorët

 • Ofruesi: individual ose professional
 • Konsumatori
 • Platforma dixhitale: drejtohet nga një kompani (private pjesën më të madhe të kohës))

Praktikat

 • Produkt-servis sistemi
 • Mënyra e jetesës kolaborative
 • Tregjet e rishpërndarjes

Kufijtë dhe kritikat

 • Efekti Boomerang: kërkesë më e lartë
 • Nxitni pabarazitë e pasurisë
 • Precarizimi i punës
 • Konkurrencë e padrejtë: rregullim i ulët

Videoja e mëposhtme ofron një pasqyrë të animuar të konceptit: