Tema 3 Pse duhet të ndalet kjo?

Gjurma ekologjike mat se sa shpejt konsumohen burimet dhe gjenerohen mbeturina. Zakonisht krahasohet me biokapacitetin e vendit, ose sa shpejt natyra mund të thithë mbeturinat dhe të gjenerojë burime të reja, duke çuar për shumicën e vendeve në një deficit të biokapacitetit më shumë sesa një rezervë të biokapacitetit, siç shihet në këtë skemë.

Gjurma ekologjike konsideron shumë variabla. CO2 i emetuar nga njeriu dhe i krijuar nga pyjet është vetëm një nga këto variabla, të tjerët janë, për shembull, konsumi i ushqimit dhe tokës bujqësore përkundrejt zhvillimit të kullotave, ose konsumi i letrës dhe drurit kundrejt zhvillimit të pyjeve..

Duke matur gjurmën ekologjike, ne e dimë që sot, shumica prej nesh po konsumon më shumë burime sesa toka mund të sigurojë.

Dhe nuk mund të themi se nuk jemi të vetëdijshëm.

Source: Global Footprint Network (2019).