Tema 3 Llojet e energjisë që përdoren në turizëm

Hotelet përdorin lloje të ndryshme të burimit të energjisë për të përmbushur nevojat e tyre të përditshme të energjisë. Këto lloje përfshijnë energji elektrike, lëndë djegëse fosile, LPG, energji diellore. Zakonisht burimet e energjisë përdoren (por nuk kufizohen në) për:

  1. Energji elektrike për ndriçim, ftohje, ngrohje dhe funksionim të pajisjeve të ndryshme elektrike;
  2. Karburant / vaj fosil për ngrohjen e hapësirës dhe prodhimin e ujit të nxehtë;
  3. LPG / gaz për ngrohje dhe gatim;
  4. Energji diellore për prodhimin e ujit të nxehtë.

Tabela më poshtë na tregon konsumin vjetor të energjisë për burim në pesë hotele në rajonin e Kretës. Sipas të dhënave të ofruara, mund të shihet se 5 hotelet në Kretë më së shumti përdorin energjinë elektrike si burim energjie që në disa hotele shkon deri në 84% të konsumit total të energjisë. Burimi i dytë më i përdorur në karburantet fosile (vaj dizel). Në 3 nga 5 hotele, përdoret energjia e rinovueshme në formën e energjisë diellore e cila arriti një maksimum prej rreth 16% në 1 prej hoteleve.

Source:  https://www.varchev.com/en/the-old-energy-sources-will-be-fashionable-until-2050-al-falih/

Burim energjie

Hotel 1

Hotel 2

Hotel 3

Hotel 4

Hotel 5

 

Elektricitet

65.88%

68.37%

84.05%

73.06%

62.90%

Karburantet fosile

18.82%

26.87%

0%

12.48%

29.10%

LPG

6.02%

4.76%

0%

6.54%

8.00%

Energji diellore

9.28%

0%

15.95%

7.92%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Source: Vourdoubas, J. (2016).