Tema 2 Për klientët

Nevojat e klientëve dhe lidhja e tyre me produktet nuk janë të njëjta në varësi të modelit. Mendoni për nevojat e gjeneratave X, Y, Z, etj., që studiohen nga departamentet e marketingut dhe që padyshim nuk janë të njëjtat. Ekziston një zhvendosje e dukshme në ekonominë rrethore të brezave të rinj, por nuk është vetëm çështje brezi; është gjithashtu një çështje e kuptimit të konsumit tonë të burimeve dhe kjo pyetje u drejtohet të gjitha brezave.

Ekonomia Lineare

Ekonomia Rrethore

Klientët blejnë një

PRODUKT

Klientët blejnë një

PËRDORUR

Nevoja për

PRONE KUANTITATIVE

Nevoja për

PËRDOR KUPTIMIN

MË SHUMË

ËSHTË MË MIRË

MË PAK

mund jetë mirë

Natyra e përdorimit

Natyra

 si BURIM

INTEGRIMI i Natyrës

Naytra

si BARTËS