Tema 2 Ndëgjegjësimi mjedisor në rritje

Për dekadat e fundit vetëdija globale është zhvilluar rreth natyrës, domosdoshmërisë për të mbrojtur hapësirën tonë të jetesës, Tokës dhe faktin që sjellja njerëzore kishte ndikime negative në të.

1980: Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës prezantoi për herë të parë termin “zhvillim i qëndrueshëm” në botimin e tij mbi Strategjinë e Konservimit të Botës, duke përfshirë një nga referencat e para për zhvillimin e qëndrueshëm si një përparësi globale.

1992: Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin (UNCED), “Samiti i Tokës”, u mbajt në Rio de Janeiro, Brazil (3–14 Qershor 1992), për të prezantuar zhvillimin ekonomik në të gjithë botën me mbrojtjen e mjedisit.

2018: Lëvizja Friday for future, e udhëhequr nga Greta Thunberg.

vitin 1993, tema e ditës botërore të turizmit, e përcaktuar nga UNWTO, merr, për herë të parë, mjedisin në konsideratë nën emrin “Zhvillimi i Turizmit dhe mbrojtja e mjedisit: drejt një harmonie të qëndrueshme”. Pastaj, tema të ndryshme u theksuan, si ekoturizmi, ndryshimi i klimës, energjia e qëndrueshme, uji..

2017 u përcaktua si Viti Ndërkombëtar për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm.

Source: https://www.unwto.org/

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization