Tema 2 Mjetet për mbështetje për dizajnimin e modeleve të biznesit

Siç u shpjegua më parë, modelimi i biznesit është një koleksion i aktiviteteve ose nën-proceseve të ndërlidhura dhe ndërtohet në shumë shtresa. Ka mjete të shumta që mund të ndihmojnë në mbështetjen e procesit të modelimit të biznesit në secilën fazë dhe ne do t’i shqyrtojmë këto në më shumë detaje në modulet e mëvonshme. Por një nga mjetet më të vlefshme – dhe pikënisja për shumicën e modelimeve të biznesit – është Business Model Canvas.

Source: Strategyzer (n.d.).

Krijuar nga A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith dhe 470 praktikues nga 45 vende, Biznes Modeli Canvas është një nga kornizat më të përdorura për përshkrimin e elementeve të modeleve të biznesit. Përshkrimet zyrtare të biznesit bëhen blloqe ndërtimi për aktivitetet e tij..

Ekzistojnë shumë konceptualizime të ndryshme të biznesit; Puna dhe teza e Osterwalder propozojnë një model të vetëm referimi bazuar në ngjashmëritë e një game të gjerë konceptualizimesh të modelit të biznesit. Me modelin e tij të modelit të biznesit, një ndërmarrje mund të përshkruajë lehtësisht modelin e saj të biznesit.

Mësoni më shumë rreth Canvas në këtë video :

Nëse dëshironi filloni me Canvasin tuaj, pari ju duhet një Canvas për punuar

Mund shkarkoni një version letër ose përdorni një mjet internet

  1. The Business Model Canvas
  2. Online Business Model Canvas