Tema 2 Hierarkia e mbetjeve ushqimore

Hierarkia e mbetjeve ushqimore (ose hierarkia e rikuperimit të ushqimit) përcakton hapat për parandalimin dhe menaxhimin e mbetjeve ushqimore, në mënyrë që të minimizohet ndikimi në mjedis.

 1. Veprimi i parë është parandalimi i lëndëve të para dhe ushqimit të përpunuar që të bëhen mbeturina.
 2. Pastaj për të rishpërndarë produktet e mos ngrëna tek njerëzit në nevojë dhe më pas për ushqimin e kafshëve.
 3. Opsioni tjetër do të jetë riciklimi i tij përmes procesit të tretjes anaerobe, krijimit të plehrave dhe biogazit, ose duke e kompostuar atë.
 4. Nëse asgjë nga këto nuk është e mundur, atëherë mbetjet duhet të hidhen. Mundësisht të digjet me rikuperimin e energjisë, pastaj të digjen pa rigjenerimin e energjisë, opsioni më i keq është dërgimi i tij në deponi.

Hierarkia e Mbetjeve Ushqimore – BE

1.Parandalimi: ose Refuzoni, Zvogëloni dhe Ripërdorni

 • Refuzoni mbetjet duke pasur menaxhim të duhur të stoqeve me stoqeve rrotulluese
 • Reuktoni mbetjet duke shëbyer poricone të kontrolluara.
 • Ripërdorni ushqimin e përshtatshëm të gatuar të papjekur ose ushqimin e gatuar që nuk shërbehet në vakte të tjera, planifikoni menutë që përdorin ushqimin e mbetur.
 • Përdorni më parë ushqimin që është afër datës së skadimit.
 • Gjithmonë ndiqni kërkesat e standardeve tuaja lokale të higjienës së ushqimit.
 • Ushqimi i përgatitur dhe produktet ushqimore që janë ende të sigurta mund të rishpërndahen.
 • Klientëve mund t’u propozohet një ” doggy bag ” për të marrë mbetjet e tyre të ushqimit.
 • Dhurimi mund të bëhet për shoqatën bamirëse: kjo do të detajohet më vonë në modul pasi është një nga mundësitë më të mira në lidhje me qarkoren dhe ndikimin shoqëror.
 • Mbetjet ushqimore me bazë bimore mund të ushqejnë kafshë: veterinerët ose zyrat bujqësore mund të ndihmojnë për të njohur rregulloren specifike dhe për të gjetur mundësi.

Dhurimi i ushqimit mund të angazhohet përmes një partneriteti me bankat e ushqimit dhe organizata të ngjashme bamirësie. Për shembull, Red Alimenta është një organizatë vullnetarësh në Toledo që mbledh ushqim të tepërt dhe ua dorëzon njerëzve në nevojë. Rrjeti i vullnetarëve në lagje të ndryshme të qytetit mbledh dhe shpërndan ushqim të përgatitur të tepërt nga restorantet, shkollat ose spitalet.

Ideja është mjaft e thjeshtë por kërkon një organizim. Rekomandimet e mëposhtme janë përgatitur bashkërisht nga HOTREC dhe Federata Evropiane e Bankave të Ushqimit (FEBA) me qëllim që të ndihmojnë institucionet e mikpritjes të angazhohen në donacione :

 • Keni një person të përgjegjshëm;
 • Zgjidhni një partner të besueshëm për donacione, përfundoni me të një partneritet zyrtar;
 • Identifikoni se cili ushqim mund të dhurohet;
 • Ruani në një mënyrë të përshtatshme ushqimin për tu dhuruar, kini kujdes se si mund të transferohet dhe do të transferohet;
 • Promovoni veprimin tuaj ndaj klientëve tuaj, është një mënyrë për të edukuar në lidhje me mbetjet e ushqimit;
 • Mbani shënime të brendshme për secilin donacion;
 • Mendoni për përfitimet e taksave që mund të sjellë, në varësi të vendit tuaj;
 • Keni të njëjtat kërkesa sigurie si ushqimi që shërbehet për klientët e rregullt.