Tema 2 Arsyet për të marrë një etiketë të qëndrueshme në turizëm

  • Nuk ka planet B.
  • Qëndrueshmëria e biznesit tuaj: Ndryshimi i klimës dhe turizmi janë të ndërlidhura; ata të dy mund të ndikojnë shumë në njëri-tjetrin. Nëse ambienti është shumë i dëmtuar, aktiviteti turistik nuk mund të mbijetojë. Prandaj është e rëndësishme të ndërmerren veprime për të mbrojtur mjedisin në tërësinë e saj (lokale dhe globale) në mënyrë që të mbështesin aktivitetet turistike.
  • E rëndësishme për strategjinë e organizatës: Njerëzit po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm për të ruajtur planetin tonë. Kjo vetëdije në rritje reflektohet dhe do të vazhdojë të pasqyrohet gjithnjë e më shumë në sjelljen e konsumatorëve të turistëve. Turistët tani marrin në konsideratë kriteret e qëndrueshme kur rezervojnë një udhëtim. Prandaj ka filluar të jetë e rëndësishme për strategjinë e organizatës të marrë në konsideratë etiketat e qëndrueshme, në mënyrë që të sigurojë mbajtjen aktuale të klientit. Për klientët, etiketa mund të jetë një rrugë e shkurtër për të bërë zgjedhjen e duhur, në kuptimin që është një kriter për njohjen e hoteleve që respektojnë mjedisin në një mënyrë apo në një tjetër.
  • Mundësia e marketingut: Marrja e një etikete të qëndrueshme ofron një mundësi tregu. Marrja e etiketës lejon organizatat të pozicionohen në një treg në rritje. Kjo etiketë u jep shumë më shumë dukshmëri organizatave, pasi ato referohen në të gjitha platformat e turizmit të qëndrueshëm.
  • Ulja e kostos: Përputhja me kriteret e etiketave të qëndrueshme mund të shkaktojë ulje të rëndësishme të kostos. Në të vërtetë, të qenit më efikas, në lidhje me prodhimin e mbeturinave, si dhe konsumin e energjisë dhe ujit, çon në më pak shpenzime. Kjo kontribuon në rritjen e marzhit tregtar.