Tema 1 Tipologjia e etiketave: performanca dhe menaxhimi mjedisor

Në ditët e sotme, ekzistojnë shumë etiketa të ndryshme turistike, dhe në cilësi shumë të ndryshme. Nuk është gjithmonë një detyrë e lehtë të dihet se cilën etiketë të zgjedhësh për organizimin e saj, cila është e besueshme dhe cila jo. Kjo pjesë do të përshkruajë elementët kryesorë të etiketave kryesore në përdorim në Evropë..

Shtë e rëndësishme të bëhet ndryshimi midis 2 llojeve kryesore të çertifikimit:

Etiketat e performancës mjedisore Etiketat e menaxhimit mjedisor
Këto etiketa jepen vetëm nëse organizata plotëson një listë të kritereve të paracaktuara. Por sapo etiketimi t'i jepet organizatës, kjo e fundit thjesht duhet të sigurojë që ajo vazhdon të jetë në përputhje me ato kritere. Këto etiketa zakonisht kanë kritere të detyrueshme dhe kritere opcionale.
Kjo etiketë është një mjet që u mundëson organizatave të vlerësojnë dhe raportojnë ndikimin e tyre në mjedis. Dallimi kryesor këtu është se së pari, bëhet një vlerësim i ndikimit në mjedis. Pastaj, organizata duhet të tregojë se menaxhimi i tyre mjedisor është efektiv dhe se ata janë përmirësuar vetë në krahasim me auditimin që është bërë më parë.
Shembull: EU Ecolabel, Green Key…
Shembull: EMAS, ISO14001…