Tema 1 Përkufizimet

Ju kurrë nuk i ndryshoni gjërat duke luftuar realitetin ekzistues. Për ndryshuar diçka, ndërto një model ri e bën modelin ekzistues vjetëruar ”.

(arkitekt, teoricien i sistemit, shpikës dhe futurist)

Një ekonomi rrethore karakterizohet si një ekonomi e cila është rigjeneruese nga modeli, me qëllim që të ruajë sa më shumë vlerë të jetë e mundur tek produktet, pjesët dhe materialet. Kjo do të thotë që qëllimi duhet të jetë krijimi i një sistemi që lejon jetëgjatësi, ripërdorim optimal, rinovim, riprodhim dhe riciklim të produkteve dhe materialeve.

Ne mund ta përkufizojmë ekonominë rrethore gjithashtu si një ekonomi e mbështetur në natyrë, e cila synon të imitojë natyrën në burimet e saj dhe menaxhimin e mbeturinave. Në natyrë, mbeturinat nuk ekzistojnë dhe gjithashtu duhet që ekonomia rrethore të jetë rigjeneruese, çdo mbetje ose element i prodhuar rivendoset në ekosistem. Ndërsa ekosistemet e bimëve dhe kafshëve që jetojnë në simbiozë, duhet të zhvillohet simbioza midis aktiviteteve për të krijuar këtë ekonomi rigjeneruese. Në natyrë, shumë sisteme jetese janë optimizuar për të kursyer burime. Ideale me ekonominë rrethore është shkëputja e gjenerimit të pasurisë nga përdorimi i burimeve.

Shikoni këtë video për të kuptuar parimet thelbësore të ekonomisë rrethore: