Tema 1 Përcaktimi i modeleve të biznesit

Në teori dhe praktikë, termi model i biznesit përdoret për një gamë të gjerë përshkrimesh joformale dhe formale për të përfaqësuar aspektet thelbësore të një biznesi, përfshirë qëllimin, procesin e biznesit, klientët e synuar, ofertat, strategjitë, infrastrukturën, strukturat organizative, burimet, praktikat e tregtisë , dhe proceset operacionale dhe politikat përfshirë kulturën.

Modelet e biznesit përdoren për të përshkruar dhe klasifikuar bizneset, veçanërisht në një mjedis sipërmarrës, por ato përdoren gjithashtu nga menaxherët brenda kompanive për të shqyrtuar mundësitë për zhvillimin e ardhshëm.

Modelet e njohura të biznesit mund të funksionojnë si “receta” për menaxherët kreativ. Modelet e biznesit referohen gjithashtu në disa raste brenda kontekstit të kontabilitetit për qëllime të raportimit publik.

Nuk ka një përkufizim përfundimtar të asaj që përfshin një model biznesi. Por, duke parë rryma të ndryshme të letërsisë, ne mund të nxjerrim në pah karakteristikat e mëposhtme:

Një model biznesi përshkruan arsyetimin sesi një organizatë krijon, jep dhe kap vlerën.”

– Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2009)

Një model biznesi përcaktohet nga tre elementë kryesorë: propozimi i vlerës, krijimi dhe shpërndarja e vlerës dhe kapja e vlerës.”

  – Bocken et al. (2014).

Një model biznesi është një përshkrim se si një organizatë përcakton dhe arrin suksesin me kalimin e kohës – historia dhe numrat.”
 

– Upward, A., & Jones, P. H. (2016). 

Është një propozim i vlerës klientit, një formulë fitimi, dhe burimet kryesore dhe proceset kryesore.” 

  – Clayton Christensen and Mark Johnson (2008)