Tema 1 Karakteristikat e modeleve të qëndrueshme të biznesit

Ekzistojnë shumë sfida dhe presione mbi bizneset që të jenë të gatshëm për çfarëdo që e ardhmja na sjell. Qëndrueshmëria nuk duhet të shihet si thjesht një fjalë tjetër, por një pjesë integrale e çdo modeli biznesi. Një model i qëndrueshëm biznesi përqendrohet në vlerën – vlerën që mund t’u shtojë palëve të interesit, mjedisit dhe shoqërisë – ndërsa vazhdon të bëjë një fitim, të përmirësohet dhe të rritet.

✔Ashtu si çdo model biznesi, ai duhet të jetë komercialisht i suksesshëm, kështu që duhet të ketë një propozim vlere dhe të përshkruajë se si duhet të dorëzohet kjo.

✔Duhet të jetë gati për ardhmen, kështu që duhet të jetë në gjendje të ketë sukses në një botë me ndryshimin e çmimeve për energjinë dhe mallrat, për të mos thënë të veprojë në një botë të paqëndrueshme, si nga ana mjedisore ashtu edhe nga ajo shoqërore..

✔Ajo duhet të shikojë rolin e saj brenda një shoqërie dhe mjedisit. Nuk është e mundur të jesh një biznes i qëndrueshëm brenda një ekonomie të paqëndrueshme. Për shembull, a mbështetet në shërbimet që vijn nga natyra ose materialet free?

✔ Duhet të shpjegojë se si do të jeni konkurrues dhe si do të krijoni kushtet e kërkuara për të qenë pjesë e një shoqërie të qëndrueshme.

Organizatat duhet të shikojnë të gjithë shtytësit dhe arsyet e qëndrueshmërisë, por u takon atyre se si ata përshtatin modelet e tyre të biznesit për t’i përfshirë ato. Ka shumë mjete dhe qasje që mund të përdoren. Sidoqoftë, të gjitha modelet e qëndrueshme të biznesit kanë disa tipare të përbashkëta.

Një model i qëndrueshëm i biznesit (SBM) konsideron një gamë të gjerë të interesave të palëve të interesit, përfshirë mjedisin dhe shoqërinë. Kjo mund të ndihmojë në ngulitjen e qëndrueshmërisë në qëllimin e biznesit, pastaj në procese dhe të eksplorojë se cilat janë drejtuesit kryesorë për avantazh konkurrues. 

  • Ajo përcakton se si materialet mund të maksimizohen dhe të enë më efikase në energji.
  • Ajo përcakton se si mund të krijohet vlera nga mbeturinat, si riciklimi.
  • I kushton vëmendje vlerave shoqërore dhe çështjeve mjedisore.
  • Eksploron bashkëpunimin dhe partneritetin dhe bashkë-prodhimin e vlerës.
  • inkurajon mjaftueshmërinë, kështu që të kuptuarit kur plotësohen nevojat.

Një model i qëndrueshëm i biznesit njeh dhe përfaqëson kontekstet në të cilat ekziston, veçanërisht marrëdhëniet e tij me shoqërinë dhe mjedisin, dhe merr përgjegjësinë për pjesën që luan brenda këtyre konteksteve. 

Source: Bocken (2014) – A canvas for sustainable business models.