Tema 1 EU Ecolabel

 1. Shiko here pajtueshmëria e përgjithshme e organizatës suaj me kriteret (shih Vendimi i Komisionit (BE) 2017/175 i 25 Janarit 2017 mbi krijimin e kritereve të BE-së për Ekolabel për akomodimin turistik).
 2. Kontaktoni me Organin tuaj Kompetent: Organizata përgjegjëse për dhënien dhe menaxhimin e aplikacioneve të ekolabelit të BE-së në vendin tuaj ose rajonin tuaj.
 3. Regjistrimi i produktit dhe shërbimit Katalogun EU Ecolabel online, ECAT: Ky katalog është pika referuese për të kontrolluar vlefshmërinë e licencës ekolabel të një organizate. Për t’u regjistruar, ju lutemi kontrolloni Manualin e Përdoruesit here.
 4. Testimi i produktit dhe shërbimit për ndërtuar dosjen e aplikimit: Për të vlerësuar përputhshmërinë e kritereve, duhet të dërgohet një dosje e aplikimit. Ai përfshin deklaratat përkatëse, fletët e të dhënave dhe rezultatet e provave. Rëndësia do të vlerësohet nga organi kompetent.
 5. Dorëzimi i aplikacionit dhe tarifat
Lloji i aplikantëve Tarifa e aplikimit të njëhershëm Tarifa vjetore
Mikro-ndërmarrjet
200-350
Maksimum 18 750
NVM dhe firma nga vendet në zhvillim
200-600
Maksimum 18 750
Kompanitë e tjera
200-2 000
Maksimum 25 000
 1. Vlerësimi: Organi kompetent do të vlerësojë të gjitha dokumentet dhe mund të kërkojë dokumente shtesë. Ai mund të refuzojë aplikimin nëse dokumentet e mjaftueshme nuk dërgohen brenda 6 muajve nga kërkesa. Pas vlerësimit, organi kompetent mund të kryejë auditim në terren. Ky vendim merret rast pas rasti dhe mund të përfshijë tarifa shtesë.
 2. Miratimi i aplikimit dhe dhënia e licencës: Organi kompetent lëshon një kontratë dhe një licencë që deklaron miratimin. Sapo të nënshkruhet kontrata, ju mund të kërkoni çertifikatën tuaj të Ekoblemës së BE-së. Si mbajtës i licencës, është përgjegjësia juaj të siguroni pajtueshmëri të vazhdueshme me kriteret. Organi kompetent mund të kryejë testimin e mostrës.
 3. Komunikoni lidhje me produktet dhe shërbimet tuaja EU Ecolabel: Përdorimi i logos, katalogu i produkteve dhe shërbimeve të EU Ecolabel, prania dixhitale (media sociale), etj..

Për shumë informacion :

 • Si të aplikoni për Ecolabel të BE-së, klikoni here.
 • Manuali i përdorimit për Akomodimin Turistik të Ecolabel në BE, klikoni here.
 • Katalogu i Strehimit Turistik Ecolabel i BE-së, klikoni here.