Thirrje

Thirrje për përzgjedhje të NVM-ve nga sektori i turizmit

List of admitted SMEs

Njoftim për NVM-të e sektorit të turizmit

Rezime e shkurtër

Thirrja e hollësishme për zgjedhjen e NVM-ve të sektorit të turizmit

Shtojca I - Formulari i aplikimit

Shtojca II - Pyetësori i Para-Vlerësimit

Shtojca III - Marrëveshja për përfituesit

Shtojca IV - Të dhënat e bankës