2 ° Takimi i Partnerit

konferencë skype

Qëndro i akorduar!

Projekti

“CEnTOUR – Ekonomia Rrethore në Turizëm është një projekt COSME që zgjat nga shtator 2020 deri në shtator 2023.
NVM-të, veçanërisht në sektorin e turizmit, po i afrohen ngadalë sfidave të kalimit nga një model linear në një model rrethor të ekonomisë, dhe duke pasur parasysh madhësinë e tyre mesatare, zakonisht nuk kanë burime dhe aftësi të mjaftueshme për të përballuar këtë ndryshim duke përdorur mjetet dhe rekomandimet e duhura. Sistemet e turizmit janë sisteme shumë të ndërthurura që përfitojnë nga një qasje e integruar për zhvillimin e biznesit, si për sa i përket efikasitetit dhe promovimit. CEnTOUR synon të mbështesë NVM-të në zhvillimin dhe zbatimin e bizneseve rrethore (në drejtim të transferimit të njohurive, aftësive, inovacionit, çertifikimit) brenda sistemit të integruar të zhvillimit lokal.

Tenderët dhe analizat

Raporte, punime dhe analiza për situatën ndërkombëtare.

Already a member? Sign in now.