Partnerët

Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Zejtarisë dhe Bujqësisë së Rajonit Marche (CCIAAM)

Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Zejtarisë dhe Bujqësisë së Rajonit Marche (CCIAAM) është një organ publik që kryen funksione me interes të përgjithshëm për sistemin e biznesit, duke u përqëndruar në zhvillimin e ekonomive lokale” “; ai mban dhe azhurnon Regjistrin e Biznesit të teritorit te saj. Është themeluar në nëntor 2018 si një bashkim i 5 Dhomave të Tregtisë lokale të mëparshme, kështu që është Dhoma e 5-të Italiane për sa i përket kompanive të regjistruara.
Midis aktiviteteve të saj, ajo mburret me një përvojë të gjerë dhe të konsoliduar dhe përfshirje në aktivitetet e përvojës së të mësuarit të lidhur me punën (Alternanza Scuola Lavoro) dhe në udhëzimet profesionale për sipërmarrësit aspirues. Një staf i përkushtuar drejton kurse trainimi për të stimuluar krijimin e bizneseve të reja, si në sektorët ekonomikë inovativë dhe ata tradicionalë, gjithashtu në partneritet me Shkollat e Mesme, Universitetet, qendrat kërkimore dhe aktorët privatë të trajnimit. Kurset janë të organizuara në module të ndryshme sipas fazave të ndryshme, nga përcaktimi i idesë së biznesit deri te hartimi i planit të biznesit. Shpesh temat e saj janë krijuar për të dhënë mbështetje financiare për kategori të veçanta të kompanive (inovative, gra sipërmarrëse, të rinj). Disa kurse përqendrohen në përhapjen e dixhitalizimit të NVM-ve. Dhoma është gjithashtu ndër promovuesit e shkollës Start Up Adriatik dhe Jon, qëllimi kryesor i së cilës është zhvillimi ekonomik i turizmit kulturor në atë zonë, përmes krijimtarisë dhe iniciativës së të rinjve që duan të fillojnë një biznes; është një kurs trainimi që synon zhvillimin e nismave fillestare që operojnë në fushën e turizmit kulturor dhe që synon të rrisë trashëgiminë kulturore të Rajonit Makro të Adriatikut Jon.
Si trashëgimtar i 5 Dhomave të Tregtisë të mëparshme, ai gjithashtu mund të mburret me një përvojë të fortë dhe të konsoliduar në menaxhimin e fondeve dhe projekteve të BE, me një fokus specifik në Erasmus +. Ajo merr pjesë në disa projekte, si partner kryesor, ashtu edhe partner.

Universiteti Politeknik Marche (UNIVPM)

Universiteti Politeknik Marche (Università Politecnica delle Marche – UNIVPM) është një institut universitar italian me seli në qytetin e Ankonës, i themeluar në vitin 1969. Ishte i pari universitet italian që mori Certifikimin e Integruar të Cilësisë sipas standardeve ndërkombëtare ISO 9001, prandaj Universiteti Politeknik Marche është një referencë rajonale për trajnimin e studentëve italianë dhe të huaj. Universiteti ofron 5 Fakultete: Inxhinieri, Ekonomi, Bujqësi, Mjekësi, Shkencë. Me kalimin e viteve, disa degë janë hapur në qytete të tjera të Marche si Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro dhe San Benedetto del Tronto. UNIVPM merr pjesë në projektin CEnTOUR me dy departamente të tij.
Departamenti i Menaxhimit vitet e fundit i ka kushtuar vëmendje çështjes së qëndrueshmërisë, në ndërgjegjësimin për rolin që ajo luan në formimin e brezave të ardhshëm. Në këtë kontekst, Universiteti Politeknik i Marche ka krijuar dhe synon të promovojë projektin “” Univpm Qëndrueshëm “si një enë iniciativash që synojnë qëndrueshmërinë, duke e zbatuar atë në të gjitha fushat kërkimore: nga Përgjegjësia Sociale e Korporatave dhe raportimi social / i qëndrueshmërisë, sipas udhëzimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, strategjive të marketingut të qëndrueshëm të konsumit. Për më tepër, UNIVPM me Departamentin e Menaxhimit është anëtar, që nga marsi 2018, i EIT Climate-KIC.
Departamenti i Materialeve, Shkencave të Mjedisit dhe Planifikimit Urban dhe dizajnit urban në Universitetin Politeknik të Marche, dhe veçanërisht personeli i përfshirë, i përfaqësuar nga Fatone, është koordinatori i veprimit të gjerë për inovacionin Horizon2020 SMART-Plant dhe ka pozicione drejtuese në 9 të tjerë Projektet evropiane (programet Horizon2020, PRIMA, Life +, Water JPI, ENI CBC MED), ndër to përmendim: H2020 “” ENERWATER Metoda standarde dhe mjet online për vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura “dhe H2020” HYDROUSA Demonstrimi i sytheve të ujit me modele inovative të biznesit rigjenerues për rajonin e Mesdheut.

EcoRes

EcoRes është një zyrë konsulence me qendër në Bruksel me 15 vjet ekspertizë në Ekonominë Qarkore, Menaxhimin e Burimeve dhe Inteligjencën Kolektive. EcoRes lehtëson tranzicionin e organizatave publike dhe private drejt qëndrueshmërisë dhe qarkullimit gjithëpërfshirës përmes një portofoli të shërbimeve që mbulon të gjithë ciklin e jetës së një Qëndrueshmërie Strategjia:
• Vlerësimi fillestar i çështjeve të qëndrueshmërisë (360 °);
• Mbështetje në përcaktimin e strategjisë së tranzicionit të qëndrueshmërisë;
• Mbështetje në zhvillimin e zgjidhjeve inovative dhe zbatimin e tyre (nga vend i ngrohtë në zgjidhje të shkallëzuara);
• Angazhimi i palëve të interesit dhe integrimi brenda ekosistemit të organizatës;
• Ndërtimi i kapaciteteve për stafin për të përshpejtuar tranzicionin;
• Mbështetje nga një rrjet i ekspertëve kryesorë për të frymëzuar zhvillimin e projektit

Organizata për Zhvillimin e Sektorit të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (ODIMM)

Organizata për Zhvillimin e Sektorit të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (ODIMM) është një institucion publik, jofitimprurës i krijuar në 2007 dhe themeluar nga Ministria e Ekonomisë dhe Infrastrukturës që siguron zbatimin e politikave kombëtare të zhvillimit të NVM-ve. Ka një ekspertizë të gjerë në zhvillimin e biznesit, duke krijuar mundësi për të filluar dhe zhvilluar biznese të suksesshme, veçanërisht në zonat rurale. Vizioni ynë është të bëhemi drejtuesi kryesor i zhvillimit të ndërmarrjeve në Republikën e Moldavisë duke përshpejtuar shkallën e krijimit të ndërmarrjeve të reja, duke kontribuar në krijimin dhe mbajtjen e vendeve të mira të punës dhe duke investuar në industritë tona në zhvillim.
Gjatë viteve, ODIMM ka siguruar dialog të vazhdueshëm midis sektorit privat dhe autoriteteve qendrore, duke qenë autori dhe promovuesi i shumë iniciativave kombëtare të mbështetjes që kanë ardhur në përgjigje të nevojave të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. ODIMM ka lansuar mjete mbështetëse që kanë përmirësuar kulturën sipërmarrëse në Republikën e Moldavisë dhe kanë ringjallur ekonominë e vendit duke stimuluar investime në industri me potencial të lartë të rritjes. Sot, shumë iniciativa ODIMM-in e konsiderojn si model të suksesshme në rajonin e Evropës Lindore dhe kërkohet që të shumëzohen në vendet që kanë një kontekst shoqëror dhe kalojnë nëpër sfida të ngjashme ekonomike.

Qendra e Biznesit dhe Inovacionit (BIC)

Qendra e Biznesit dhe Inovacionit (BIC) është departamenti i inovacionit dhe komercializmit të Universitetit të EJL, me seli në Tetovë, Maqedonia e Veriut. Është një urë lidhëse midis sektorit më të gjerë të biznesit dhe Universitetit, duke promovuar qëllimet e modelit triple-helix. BIC vazhdimisht promovon kushte për të stimuluar krijimin e ndërmarrjeve të reja (startup), duke krijuar një sinergji midis bizneseve inovative dhe inkurajuar rritjen e NVM-ve ekzistuese, të cilat në planin afatgjatë sigurojnë mundësi të reja pune. Me kalimin e viteve, duke nxitur një kulturë sipërmarrëse midis fakultetit, studiuesve dhe studentëve dhe duke komercializuar njohuritë shkencore dhe teknologjike, Qendra është bërë një lidhje kryesore që sjell njohuritë dhe ekspertizën në veprim, inovacion dhe investime.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Xanthi (EBEX)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Xanthi (EBEX) është një organ publik. Themeluar më 28 gusht 1956. Dhoma është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale, duke mbështetur sipërmarrësit dhe punëtorët dhe duke marrë pjesë në projekte ndërkufitare dhe transnacionale të BE për më shumë se 20 vjet. Qëllimi është forcimi i produkteve dhe shërbimeve në një perspektivë të qëndrueshme.
Dhoma gjithashtu përqendron vëmendjen e saj në trashëgiminë kulturore të zonës, gastronominë dhe mjedisin, duke ruajtur historinë kulturore lokale, me krijimin e rrugëve të reja kulturore të turizmit. Pjesëmarrëse si anëtare e Rrugës Fenikase të Këshillit të Evropës dhe krijimi i Punës së Herkulit.
Ka një numër aktivitetesh që u ofron anëtarëve të saj, inkurajon krijimin e bizneseve të reja, rrit trajnimin e stafit, siguron të dhëna për vendet e 3-ta. Bashkëpunon me agjencitë dhe qendrat e inovacionit. Gjithashtu Dhoma është anëtare e Organizatës së Rajoneve Kufitare Evropiane (AEBR). AEBR u themelua në 1971 nga rajonet e para kufitare të cilat kishin filluar bashkëpunimin ndërkufitar në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore, duke forcuar integrimin e qytetarëve përtej kufijve kombëtarë.

Qendra për Inovacionin Social (CSI)

Qendra për Inovacionin Social (CSI) është një ekip profesionistësh me mbi 50 vjet përvojë kolektive në fushat e Edukimit, Racionalizimit të Sistemit, Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit, Sipërmarrjes, Inovacionit Social, Procesit Global të Shëndetit – Shkencat e Jetës, Ndërhyrja Ligjore e Biznesit, Zhvillimi dhe Motivimi i Rinisë, dhe Riorganizimi i Burimeve me Qëllimet dhe Objektivat.
Anëtarët e ekipit tonë themelues punuan në tre kontinente dhe bashkëpunuan me organizata dhe individë nga vende të ndryshme. Ata gjithashtu punuan në fushën e investimeve të kapitalit sipërmarrës dhe blerjes së aksioneve, përmes të cilave ata dhanë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e një numri të aktiviteteve të biznesit në fusha të ndryshme. Ato sjellin të gjitha këto përvoja për të mbështetur identifikimin e problemeve sistemike dhe zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve inteligjente dhe të qëndrueshme që synojnë probleme të vështira sociale.
Ekipi ynë përqendrohet në zhvillimin dhe prezantimin e zgjidhjeve jokonvencionale për problemet sistemike sociale, arsimore dhe ekonomike. Bashkëpunimi për problemet sistemike që ne identifikojmë zhvillohet përmes shtresave të ndryshme të ndërveprimit me të gjithë aktorët. Ndërveprimet arrihen përmes aktiviteteve të krijimit të ideve, hulumtimeve në terren dhe grupeve të veçanta të fokusit, si dhe rishikimeve të kërkimit shkencor. “Qëllimi ynë është të mundësojmë, inkurajojmë dhe lehtësojmë sistematikisht një cilësi më të mirë të jetës për sa më shumë njerëz të jetë e mundur.

Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (Forum AIC)

The Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (Forum AIC) is an Association born in 2001 that joins 40 Chambers of Commerce from the Adriatic and Ionian Region. The Associations’ purpose is to promote the economic development of the AI area, to strengthen the relationships among the Chambers of Commerce of transborder Countries, and to spread business and entrepreneurial culture through the involvement of all the actors within the territory. The strategic goal of the Forum is to help a process of growth within the basin and a tangible application of European principles referred to the politics of cohesion and contribute to EU integration of Western Balkans.
The Forum is one of the major stakeholders in the European Strategy of the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR). It has been acknowledged as one of the key actors with regards to Pillar 4 (Sustainable Tourism) which helps to reduce administrative barriers and facilitate the commercial opportunities, increasing the value of cultural heritage and the richness of diversities.

Progetto Arcadia (PA)

Progetto Arcadia (PA) është një agjenci konsulence e themeluar në 2013 nga Massimo Germani, Arkitekt dhe Elena Gentilini, Phd në Zhvillimin e Qëndrueshëm Lokal dhe i specializuar në strategjitë e financimit dhe hartimin dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE, duke mbështetur organizatat private dhe publike me projekte inovacioni, veçanërisht e lidhur me qëndrueshmërinë dhe ekonominë rrethore, si dhe zhvillimin kulturor dhe turistik. Ne përdorim metodologji që rrisin kreativitetin dhe dizajnin dhe menaxhimin efektiv, të tilla si mendimi i dizajnit, modeli në qendër të njeriut, menaxhimi i ciklit të projektit, qasja e kornizës logjike, GOPP, menaxhimi i projektit PM4SD për zhvillim të qëndrueshëm.
Dega e dizajnit, ARCADIA DESIGN nga PROGETTO ARCADIA, është gjithashtu një studio/produkt/interior/arkitekturë/dizajn inxhinierik qasja e së cilës karakterizohet nga modulariteti, përshtatja dhe ekonomia rrethore.
Nga viti 2013 deri në vitin 2017 ne kemi zhvilluar një sistem rrethor mobiljesh, tani të komercializuar, bazuar në parimet e dizajnit për ripërdorim, për të cilin ne kemi një patentë italiane dhe të bashkëfinancuar nga fondet e BE-së dhe që synon fillimin inovativ. Në vitin 2017 ne u ftuam nga Komisioni XIII i Senatit të Republikës Italiane duke iu referuar konsultimeve mbi Planin e Veprimit të Aktit 317 të BE për Ekonominë Rrethore.

Oda Ekonomike e Cantabria (Spanjë)

Oda Ekonomike e Biznesit dhe Industrisë së Canatbrias është një organizatë lokale e bizneseve dhe kompanive në Santander (Spanjë) me synimin që të zhvilloj dhe të çoj më tej interesat e kompanive lokale dhe bizneseve në rajon. Që nga krijimi i saj në 1886, Oda Ekonomike zyrtare, Industrisë dhe Navigacionit të Cantabria ka zhvilluar veprime dhe aktivitete të ndryshme me qëllim të furnizimit të ndërmarrjeve rajonale me të gjitha aktivitetet që lidhen me Industrinë, Mjedisin dhe Inovacionin.