Ngjarjet

Platforma

  • Platforma për komunitetin e praktikuesve

  • Online trajnime për hyrje në Ekonomine Rrethore

  • Trajnime për facilizatoret për Ekonominë rrehtore

  • Webinars