Njësia 6 Komunikimi

Ndërsa keni angazhuar organizatën tuaj dhe palët tuaja të interesit në një tranzicion rrethor, do t’ju duhet të komunikoni dhe të shfaqni vlerën e këtij tranzicioni. Komunikoni mbi progresin, suksesin dhe dështimet tuaja, tregoni se çfarë bëni konkretisht dhe përfitimet që ju sillni për klientët tuaj, komunitetin në të cilin jeni pjesë dhe shoqërinë në përgjithësi.

Source: https://unsplash.com/photos/DoA2duXyzRM

Që një strategji e komunikimit ERr të jetë efektive, ajo duhet të përmbajë një numër elementësh të ndryshëm :

  • Tregoni se si funksionon ERr praktikë organizatën tuaj: shembujt dhe ilustrimi janë thelbësorë për të shpjeguar se si konkretisht përktheni një koncept të gjerë në diçka të prekshme
  • Jini faktikë: strategjia juaj e komunikimit duhet të shfrytëzojë përfitimet e qarta që ofron zgjidhjet tuaja të reja: reduktim i 30% CO2, rritje e rehatisë dhe mirëqenies, etj..
  • Jini edukues: jo të gjithë janë të vetëdijshëm për cirkularitetin dhe përparësitë e saj. Tregoni qartë dhe thjeshtë se çfarë do të thotë koncepti për organizatën tuaj dhe pse është rruga përpara. Përkthejeni këtë informacion
  • Thirrje për veprim: Përdorni komunikimin tuaj për t’u angazhuar me palët tuaja të interesit. Kërkojuni klientëve tuaj që të jenë pjesë e ndryshimit, për të vepruar më të qëndrueshëm.

Bëni atë një rrëfim krijues: udhëtimi juaj në tranzicion mund të jetë një lëvizje e bukur për t’u angazhuar dhe tërhequr interesin e njerëzve. Çfarë ju bëri të filloni udhëtimin tuaj. Si shkuat nga zhvillimi i një sërë veprimesh të vogla, për të rishikuar plotësisht modelin tuaj të biznesit? Tregoni një histori që mbështetet në fakte dhe rezultate, por artikulohet përmes një zëri emocional të udhëhequr nga kultura dhe vlerat

source: unsplash.com

Komunikimi i kompleksitetit një mënyrë thjeshtë

Ekonomia rrethore është një koncept mjaft i gjerë: ka të bëjë me transformimin e plotë ekonomik dhe gjetjen e zgjidhjeve për disa nga sfidat më të mëdha me të cilat përballemi sot – si ndryshimi i klimës, mbeturinat dhe ndotja. Ndërsa kjo mund të ndihet si një mesazh i frikshëm dhe kompleks, në zemër të saj, ekonomia rrethore është tepër e thjeshtë dhe kjo është ajo që e bën atë kaq të fuqishme.

✔Bëhet fjalë për kërkimin e zgjidhjeve që adresojnë shkaqet kryesore të sfidave, jo simptomat. Ka të bëjë me eliminimin e mbeturinave, jo thjesht menaxhimin e tyre më të mirë ose pastrimin; ka të bëjë me përdorimin e materialeve dhe burimeve sesa me përdorimin e tyre; dhe ka të bëjë me rigjenerimin e botës sonë natyrore, në vend që thjesht të përpiqemi të zvogëlojmë dëmin që bëjmë.

Cilla është audience e juaj? 

Merrni parasysh se kë dëshironi të arrini dhe kini kujdes se nuk mund t’i arrini të gjithë. Ju mund të dëshironi të rishikoni hartën e palëve tuaja të interesit për të dhënë përparësi me kë do të komunikoni.

Cfare po thoni?

✔Tregoni se çfarë bëni, kur e bëni.

✔Konsideroni metodat prapa tranzicionit tuaj rrethor. Jo vetëm strategjia dhe ekzekutimi. Proceset, strukturat, modelet, sistemet. Nëse mund të përshkruash një metodë solide, ke një rast shumë më të fortë dhe unik. Edhe një diferencues potencial konkurrues.

Si po e thoni atë? 

✔Mendoni për tonin e zërit dhe këndin e komunikimit tuaj – flisni drejtpërdrejt me palët tuaja të interesit për atë që kompania juaj po bën për të përmirësuar kushtet e tyre. Shmangni thjesht deklarimin e iniciativave tuaja në mënyrë objektive.

✔Mendoni përtej fjalës së shkruar. Nuk ka kufij krijues për prezantimin e numrave tuaj të ndikimit. Përfitoni nga disa mjete komunikimi për të vizualizuar veprimet. 

✔Përfitoni nga kanalet ekzistuese për të arritur audiencën tuaj. Por mendoni përtej kanaleve tuaja të zakonshme. Ju mund të dëshironi të eksploroni se si të komunikoni progresin tuaj në konferenca / ngjarje të lidhura me qëndrueshmërinë ose qarkullimin, të merrni pjesë në disa çmime vjetore, etj.

Kush po e thotë këtë?

Përfshini menaxhimin / drejtimin tuaj të lartë, por gjithashtu lejoni që punonjësit tuaj të flasin. Të tregosh historinë e përditshme sesi ata e shohin kontributin e tyre në profilin tënd të qëndrueshmërisë sjell një lidhje të përshtatshme. 

Kur po e thua këtë?

✔Vendosni për kohën e komunikimit tuaj.

✔Vendosni për mjetet e komunikimit fizik të vazhdueshëm në objektet tuaja: shenja, etiketa

Download tmodelin e mëposhtëm për të punuar në planin tuaj të komunikimit.