Njësia 4 Planifikimi

Objektivi i kësaj faze është të përkthejë të gjitha të dhënat e mbledhura nga analiza e mëparshme në një plan të integruar, duke filluar nga një vizion, objektivat kryesorë dhe një udhërrëfyes.

Pyetjet udhëzuese:

 • A kemi një plan strategjik të përshtatur për aktivitetet e ekonomisë rrethore?
 • A kemi ide për aktivitete të ekonomisë rrethore dhe a keni vendosur përparësi për zbatimin e tyre?
 • Cilët hapa konkretë duhet të ndërmerren për të filluar?
 • Ku mund të gjej zgjidhje?
 • Ku mund t’i gjej partnerët e duhur?
 • Si mundet që inovacioni i të dhënave dhe interneti të përdorin produktin ose shërbimin tim?
 • A është modeli im i biznesit i përshtatshëm për ekonominë rrethore? Ku janë rastet e mundshme të biznesit për kompaninë time?

Vizioni ka të bëjë me të ardhmen dhe me shpresë për një botë më të mirë. It is the essence of what you hope to achieve and forms the beginning of your strategy. Është thelbi i asaj që ju shpresoni të arrini dhe formon fillimin e strategjisë suaj. Për shembull, një vizion do të ishte të ishte një “hotel karboni pozitiv në 2030”, “operatori turistik më rrethor në Evropë”. Vizioni nuk është një deklaratë që ju e përkufizoni një herë dhe pastaj harroni. Duhet të rishikohet çdo vit. Dhe nuk duhet të jetë tepër komplekse ose e vështirë për tu analizuar – të gjithë në kompani duhet ta dinë dhe ta kuptojnë thellë atë.

Në mënyrë që të fusni në korniza stërvitjen tuaj të vizionimit, një ushtrim i parashikimit të mbrapshtë mund të jetë i dobishëm. Parashikimi i mbrapshtë është një metodë strategjike e planifikimit që i kërkon një ekipi të krijojë skenarë idealë për ardhmen dhe pastaj punojë prapa si një grup për të kuptuar se çfarë nevojitet për të arritur në qëndrimet ideale nga gjendja aktuale.

Hapat e mëposhtëm janë :

 • Përcaktoni një ose më shumë qëndrime të mundshme (dhe të suksesshme) të ardhshme bazuar në parime të qëndrueshme dhe rrethore, të aplikuara në organizatën tuaj, d.m.th., “Hotelet tona po punojnë me 100% energji të rinovueshme” ose “Ne kemi zero mbeturina në restorantin tonë”.
 • Përshkruani gjendjen aktuale të problemit: paqëndrueshmëria e operacioneve aktuale, fitimet e reduktuara, përçarjet në treg, etj.
 • Merrni parasysh secilin qëndrim të ardhshëm dhe punoni prapa për të identifikuar veprimet, supozimet, rreziqet, përfitimet dhe tregues të tjerë që mund të çojnë në këto qëndrime të ardhshme.

hidhini një sy kësaj video, që përmbledh Backcasting

Pasi të jetë zhvilluar vizioni juaj, do të duhet të krijoni një strategji dhe sqaroni objektivat tuaja. Strategjia përcakton drejtimin që do të merrni për të arritur vizionin tuaj. Strategjia radhit të gjithë organizatën rreth asaj që ju doni të arrini dhe shërben si një udhëzues për mënyrën se si ta ktheni vizionin në realitet. Ajo përcakton qëllimet tuaja dhe iniciativat kryesore për të qenë të suksesshëm.

Hapi 1 Sqaroni objektivat

Objektivat u referohen rezultateve specifike të matshme për qëllimet e gjera të iniciativës. Objektivat e një organizate zakonisht përcaktojnë se sa nga ato që do të arrihen kur. Për shembull, një nga disa objektiva që një Operator Turistik të bëhet 100% rrethor mund të jetë: “Deri në vitin 2025 (deri kur), për të rritur me 50% (sa) numrin e destinacioneve të certifikuara në katalogun tonë (nga çfarë).”

Hapi 2 Formoni udhëzime strategjike

Hapi tjetër në proces është zhvillimi i strategjive tuaja. Strategjitë shpjegojnë se si iniciativa do të arrijë objektivat e saj. Në përgjithësi, organizatat do të kenë një larmi të gjerë strategjish që përfshijnë njerëz nga të gjitha funksionet e ndryshme të organizatës. Këto strategji variojnë nga shumë të gjera, të cilat përfshijnë njerëz dhe burime të brendshme dhe të jashtme, deri te ato specifike, të cilat synojnë fusha të përcaktuara me kujdes. Shembuj të strategjive të gjera përfshijnë :

 • Ripërtërini objektet tuaja për t’u bërë neutral ndaj energjisë.
 • Përdorni mediat sociale për të nxjerrë në pah kredencialet rrethore dhe tërheqni klientë të gjelbër
 • Krijoni një sistem të ngushtë midis hapësirës tuaj të gjelbër dhe kuzhinës së restorantit tuaj për t’u bërë 100% elastik ndaj ushqimit.

https://images.unsplash.com

Një udhërrëfyes (hartë) është një vizualizim i planit tuaj strategjik. Ai kap aktivitetet që do të përfundoni brenda një afati kohor të caktuar. Ai komunikon punën e ardhshme në një pamje. Ju mund të përdorni një udhërrëfyes për të drejtuar bisedat. Mund të jetë udhëzuesi juaj për caktimin e përparësive të punës, alokimin e burimeve dhe ndjekjen e varësive.

Ekziston një fjalë e urtë frymëzuese që thotë, “Njerëzit nuk planifikojnë të dështojnë. Në vend të kësaj ata nuk arrijnë të planifikojnë.” Meqenëse sigurisht që nuk doni të dështoni, ka kuptim të ndërmerrni të gjithë hapat e nevojshëm për të siguruar suksesin, përfshirë zhvillimin e një plani veprimi. Ka shumë arsye të mira për të përpunuar detajet e punës së organizatës tuaj në një plan veprimi, përfshirë këtu :

 • Për t’i dhënë kredibilitet organizatës suaj. Një plan veprimi tregon palët e interesuara të brendshme dhe të jashtme që organizata juaj është mirë e porositur dhe e përkushtuar për të kryer gjërat.
 • Për të qenë të sigurt që nuk anashkaloni asnjë nga detajet;
 • Për të kuptuar se çfarë është dhe nuk është e mundur për të bërë nga organizata juaj;
 • Për efikasitet: Për të kursyer kohë, energji dhe burime në planin afatgjatë;
 • Për llogaridhënien: Për të rritur shanset që njerëzit të bëjnë atë që duhet bërë.

Shkarkoni modelet e mëposhtme: për të filluar punën në planin tuaj të veprimit dhe veprimet rrethore

https://images.unsplash.com

Aktivitetet e mëparshme kanë vendosur terrenin dhe kanë përcaktuar vizione dhe objektiva për tranzicionin tuaj rrethor. Në mënyrë që të plotësoni planin tuaj të veprimit, tani do t’ju duhet të zhyteni në veprime rrethore që mund të ndihmojnë në arritjen e objektivave tuaja. Brainstormingu është më efektiv kur keni një grup njerëzish dhe jeni në gjendje të bazoheni në idetë e njëri-tjetrit

Source: https://unsplash.com/s/photos/brainstorm

Shkarkoni template më poshtë, skiconi idetë që ju vijnë në mendje ndërsa krijoni ide. Shkoni për sasi. Kjo nuk është koha për të menduar së dyti idetë tuaja. Thjesht nxirreni atje dhe vazhdoni! 

Duk pëdorur këtë template mund të filloni t’i jepni përparësi zgjidhjeve tuaja më të mira.

Disa nga veprimet tuaja rrethore mund të jenë shumë specifike dhe lidhen me disa nga procesi juaj (d.m.th., implementimi i paneleve diellore).

Sidoqoftë, ide të tjera mund të kërkojnë që ju të transformoni plotësisht modelin e biznesit tuaj, ose të zhvilloni një projekt anësor me një shtrirje më të gjerë. Nëse është kështu, mund t’ju duhet të organizoni këtë strategji në një format koherent dhe të zhvilloni një model të ri biznesi.

Në modulin 4, ne do të kalojmë ca kohë duke ju shpjeguar të gjitha rreth modeleve të biznesit dhe modeleve rrethore të biznesit!

Source: unsplash.com

Për të monitoruar procesin e qëndrueshmërisë dhe cirkularitetit dhe për të përmirësuar procesin e planifikimit ka nevojë për të vendosur tregues kryesorë të performancës që ndihmojnë për të vlerësuar dhe koordinuar udhëtimin tuaj në tranzicion.

Zhvillimi i një sërë treguesish të qëndrueshmërisë është një detyrë e vështirë, sepse subjektiviteti futet në mënyrë të pashmangshme në çdo hap, nga zgjedhja e treguesve te interpretimi i tyre.

KPI janë kritike për menaxhimin e performancës: Ajo që matet menaxhohet.

✔KPIs mbështesin dhe ndikojnë objektivat e biznesit: Ata i mbajnë objektivat në ballë të vendimmarrjes

✔KPIs nxisin rritjen personale: Kur gjurmoni KPI-të jeni në gjendje të pyesni se çfarë, pse, si dhe kur, etj. dhe ta bëni këtë kurdo. Kjo e bën mësimin nga sukseset dhe dështimet një aktivitet të përditshëm.

✔KPIs forcon moralin e punonjësve : Ata u tregojnë punonjësve tuaj se puna e tyre e madhe po jep rezultat.

✔KPIs ju mundëson walk the talk: Ju jeni në gjendje të komunikoni në udhëtimin tuaj duke treguar qartë performancën dhe progresin tuaj.

Cilat zona duhet monitorohen?

Zonat specifike do të duhet të monitorohen, pavarësisht nga lloji i shërbimeve që ofroni. Nga perspektiva mjedisore, këto zakonisht përfshijnë :

 • Përdorimi i energjisë;
 • Përdorimi i burimeve të ripërtëritshme;
 • Konsumi i ujit;
 • Përdorimi i kursyer i burimeve natyrore;
 • Reduktimi i mbeturinave;
 • Riciklimi dhe ripërdorimi i përmirësuar dhe intensifikuar i mbetjeve;
 • Pastrimi i ujërave të zeza;
 • Inkurajim drejt riciklimit dhe ripërdorimit të të gjitha materialeve;
 • Përdorimi i materialeve dhe produkteve miqësore me mjedisin;
 • Rritja e ndërgjegjësimit mjedisor ndaj stafit dhe klientëve.