Njësia 3 Vlerësimi

Tani që keni një pamje të parë të mjedisit tuaj operativ, është koha të zhyteni më thellë në operacionet tuaja organizative aktuale. Objektivi i kësaj faze është të vlerësojë hendekun tuaj të qarkullimit: përcaktoni pikat tuaja të forta dhe të forta, vlerësoni rrjedhat kryesore të materialeve të përdorura në organizatat tuaja dhe vendosni përparësi se cilat aspekte duhet të merrni parasysh për ta bërë organizatën tuaj më rrethore.

 Pyetjet udhëzuese

 • A i monitoroni ndikimet ekzistuese mjedisore të organizatës suaj?
 • A keni një vlerësim ekzistues të praktikave të qarkullimit brenda organizatave tuaja? A e dini se si ekonomia rrethore mund të rezultojë e rëndësishme për biznesin tuaj në planin afatgjatë?
 • Çfarë përfshin saktësisht ekonomia rrethore për produktet tuaja, zinxhirin e vlerës, aplikacionet, etj.?
 • Çfarë vlere potenciale po përpiqeni të gjeneroni? Çfarë mendoni ju dhe kompania juaj të jenë të rëndësishme?

Source: https://unsplash.com/photos/uOhBxB23Wao

SWOT qëndron për Forcat, Dobësitë, Mundësitë dhe Kërcënimet (strengths, weaknesses, opportunities and threats) , dhe kështu një Analizë SWOT është një teknikë për vlerësimin e këtyre katër aspekteve të biznesit të organizatës suaj.

Ju mund të përdorni Analizën SWOT për të përfituar në maksimum nga ato që keni, në avantazhin më të mirë të organizatës suaj. Dhe ju mund të zvogëloni shanset e dështimit, duke kuptuar se çfarë ju mungon dhe duke eleminuar rreziqet që përndryshe do t’ju kapnin të pavetëdijshëm. Më mirë akoma, ju mund të filloni të krijoni një strategji që ju dallon nga konkurrentët tuaj, dhe kështu të konkurroni me sukses në tregun tuaj.

Download këtë model për të filluar këtë aktivitet.

FLETË PUNE PËR ANALIZËN SWOT

Zhvillimi i praktikave rrethore dhe modeleve të biznesit që integrojnë parimet rrethore nuk është e thjeshtë. Kompanitë në sektorë të ndryshëm duke përfshirë sektorin e turizmit dhe mikpritjes kanë drejtues të ndryshëm, por gjithashtu përjetojnë pengesa të ndryshme për modelet inovative të biznesit.

Kuptimi i drejtuesve kryesorë dhe pengesave për të zhvilluar cirkularitetin në organizatën tuaj është një hap i rëndësishëm për të hartuar strategjinë tuaj. Qëllimi në këtë vlerësim do të jetë brainstormingu se si të përmirësojmë drejtuesit ekzistues duke hartuar strategji për të ulur pengesat e mundshme.

Download modelin e mëposhtëm për të vlerësuar rëndësinë e pengesave dhe drejtuesve.

Qëllimi i Ecomapping është t’u ofrojë kompanive dhe organizatave të vogla një mjet falas, vizual, të thjeshtë dhe praktik për të analizuar dhe menaxhuar sjelljen dhe praktikat e tyre në lidhje me mjedisin. Ai përfshin krijimin e një harte të faqes së një organizate, për shembull, një strukturë hoteli, një restorant, një zyrë, për të krijuar një kuptim të situatës aktuale mjedisore të një organizate.

Ecomapping nuk është një qëllim në vetvete, por një kornizë procesi që ndihmon në përcaktimin dhe prioritizimin e problemeve dhe çështjeve mjedisore për të vepruar. Sapo të përfundojë, Ecomapping mund të shërbejë si bazë për një sistem më të gjerë të menaxhimit të mjedisit, dhe në rastin tonë për të vlerësuar hendekun rrethor të organizatës suaj.

Ecomapping ka disa funksione si:

 • Një inventar i praktikave dhe problemeve mjedisore;
 • Një metodë sistematike e kryerjes së një rishikimi dhe auditimi mjedisor në vend;
 • Një mjet që lejon përfshirjen dhe pjesëmarrjen e punonjësve;
 • Një mënyrë e thjeshtë për të dokumentuar dhe gjurmuar përmirësimet mjedisore;
 • Një katalog veprimesh të vogla të menjëhershme pozitive;
 • Meqenëse 80% e problemeve mjedisore kanë të bëjnë me një vendndodhje specifike, ecomapping i mjediseve dhe zyrave të organizatës është shumë e dobishme për të treguar qartë se cilat shqetësime mjedisore ndodhin dhe ku ndodh.

Hapi 1 Merrni një plan objektit tuaj

 Kjo hartë duhet të kopjohet (6 herë) dhe do të jetë baza për punën që duhet bërë. Zonat e ndryshme brenda duhet të shfaqen në të. 

Ecomaps duhet të pasqyrojnë një situatë reale: ato duhet të jenë të qarta, të njohura dhe proporcionale. Ato duhet të datohen, identifikohen dhe referohen.

Ato duhet të përfshijnë një ose dy objekte përkatëse për të ditur shpejt se ku ndodheni në hartë (p.sh. makineritë, bojleri …). 

Hapi 2 Hartoni dhe nënvizoni praktikat e mira dhe këqija

Mblidhni një ekip të stafit për të kryer vlerësimin. Përtej sigurimit të një sërë informacionesh të përshtatshme për praktikat tuaja mjedisore, Ecomapping është gjithashtu një mjet për ngritjen e vetëdijes dhe komunikimit

Kur Ecomapponi faqen tuaj, ju do të vizitoni objektet tuaja duke përdorur një lente specifike në të njëjtën kohë (Energji, ujë, mbeturina, ajër, tokë, rreziqe) për të identifikuar aspektet që ndikojnë në mjedisin dhe përdorimin e burimeve. Secili aspekt mjedisor do të mblidhet në një hartë.

Kur identifikoni një çështje gjatë vizitës suaj, ju mund të vizatoni simbolet tuaja në hartë, por përdorni të paktën dy ato që vijojnë : 

 • Vijëzimi: problem i vogël (zona për të monitoruar, problemi për të studiuar)
 • Rrethi: problem serioz (stop, veprim korrigjues)

Sa më serioz të jetë problemi, aq më i madh dhe më i trashë është rrethi. Ju gjithashtu mund të theksoni praktikat e mira ekzistuese duke përdorur ngjyra të ndryshme.

Për informacion të mëtejshëm, hyni në Ecomapping guidelines në detaje.

Përtej analizimit të sjelljeve specifike eko që ndodhin brenda organizatës suaj që mund të ndikojnë në potencialin tuaj rrethor, është gjithashtu e rëndësishme të grumbulloni më shumë të dhëna sasiore për t’ju ndihmuar të matni bazën rrethore tuaj.

Duke vepruar kështu, ju gjithashtu do të jeni në gjendje të vendosni përparësi në fushat e përmirësimit dhe të sqaroni qëllimet dhe objektivat tuaja kur zhvilloni një plan veprimi rrethor.

Zgjidhni mjetin e duhur vlerësimit. Ekzistojnë një larmi mjetesh dhe metodologjish për të përcaktuar sasinë e ndikimit tuaj në mjedis dhe për të adresuar sesa janë rrethore operacionet tuaja.

 1. Kalkulatorët e mjedisit

Disa mjete dhe kalkulator janë zhvilluar në dekadën e fundit për të vlerësuar ndikimin e kompanisë në ndryshimin e klimës, në përdorimin e ujit, etj. Kalkulatoret (llogaritësit) e gjurmës së karbonit dhe të gjurmës së ujit mund të jenë mjaft të rëndësishëm për industrinë e Turizmit. Mjetet e mëposhtme janë falas për t’u përdorur në internet dhe mund t’ju ndihmojnë të vendosni një bazë fillestare, në varësi të objektivave tuaja të matjes.

✔ Green key llogaritësi i gjurmëve karbonit :

Nëse jeni hotel apo lloj tjetër akomodimi, mund të llogaritni gjurmën tuaj të karbonit duke përdorur mjetin e llogaritjes së karbonit më poshtë. Llogaritja e karbonit ndjek mjetin “Hotel Carbon Measurement Initiative” (HMCI) e zhvilluar nga the International Tourism Partnership (ITP) në partneritet me World Travel & Tourism Council. Aktualisht, më shumë se 24,000 hotele tashmë kanë llogaritur gjurmët e tyre të llogaritjes së karbonit duke përdorur mjetin HCMI. ITP, në bashkëpunim me Greenview, ka zhvilluar gjithashtu një sistem krahasimi, ku mund të krahasoni rezultatin tuaj të gjurmës së karbonit me gjurmën mesatare të karbonit në zonën tuaj. Hyni veglën here.

Iniciativa për matjen e karbonit në hotel :

Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI) është një metodologji dhe mjet falas për hotelet për të llogaritur gjurmën e karbonit të qëndrimit dhe takimeve në hotel në pronat e tyre. Hyni veglën here.

Green Key kalkulatori i gjurmës ujit :

Nëse jeni hotel apo lloj tjetër akomodimi, mund të llogaritni gjurmën tuaj të ujit duke përdorur mjetin e llogaritjes së ujit më poshtë. Llogaritja e ujit ndjek “Hotel Water Measurement Initiative” (HWMI) mjet i zhvilluar ngaInternational Tourism Partnership (ITP).  Hyni veglën here.

The Circularity Check:

The Circularity Check is a free online scan with a questionnaire of about 60 questions that determines a circularity score for a specific product and/or service in any sector. It was developed by Ecopreneur and MVO Nederland as a self-assessment tool for SMEs and has 500+ existing users, including large companies. Access the tool here.

Material circularity indicator:

The Material Circularity Indicator (MCI) tool, which is part of a broader ‘Circular Indicators Project’ developed by The Ellen MacArthur Foundation and Granta Design, allows companies to identify additional, circular value from their products and materials, and mitigate risks from material price volatility and material supply. Integrated with the MI: Product Intelligence package, MCI enables users to analyse and evaluate a range of environmental, regulatory, and supply chain risks for their designs and products.

MCI measures how restorative the material flows of a product, which can be aggregated up to product portfolio, and even further up to company level. Complementary indicators allow additional impacts and risks to be taken into account. The indicators may be used by product designers, as well as for internal reporting, procurement decisions, and the evaluation or rating of companies. Access the tool here.

 1. Mjetet matëse ekonomisë rrethore

Mjetet specifike shkojnë përtej vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe integrojnë konceptin e ekonomisë rrethore si një kornizë:

Circulytics:

Circulytics mbështet tranzicionin e një kompanie drejt ekonomisë rrethore, pavarësisht nga industria, kompleksiteti dhe madhësia. Duke shkuar përtej vlerësimit të produkteve dhe flukseve materiale, ky mjet matës i nivelit të ndërmarrjes zbulon shkallën në të cilën një kompani ka arritur rrethueshmërinë në të gjithë operacionet e saj. Këtë e bën duke përdorur grupin më të gjerë të indikatorëve aktualisht në dispozicion: mundësuesit dhe rezultatet.

Circulytics:

 • Mat të gjithë rrethueshmërinë e një kompanie, jo vetëm produktet dhe rrjedhat e materialeve
 • Mbështet vendimmarrjen dhe zhvillimin strategjik për adoptimin e ekonomisë rrethore
 • Demonstron pikat e forta dhe nxjerr në pah fushat për përmirësim
 • Siguron transparencë opsionale për investitorët dhe klientët në lidhje me miratimin e ekonomisë rrethore të një kompanie
 • Jep një qartësi të paparë në lidhje me performancën e ekonomisë rrethore, duke hapur mundësi të reja për të gjeneruar vlerë të markës me palët kryesore të interest

Hyni veglën here. Shikoni një video hyrëse here.

The Circularity Check:

The Circularity Check është një skanim falas online me një pyetësor me rreth 60 pyetje që përcakton një rezultat të cirkularitetit për një produkt dhe / ose shërbim specifik në çdo sektor. Është zhvilluar nga Ecopreneur dhe MVO Nederland si një mjet i vetëvlerësimit për NVM-të dhe ka 500+ përdorues ekzistues, përfshirë kompanitë e mëdha.  Hyni veglën here.

Treguesi i cirkularitetit material:

Treguesi i cirkularitetit material (The Material Circularity Indicator (MCI)) si vegël, i cili është pjesë e një projekti ‘Circular Indicators Project’ e zhvilluar nga Fondacioni Ellen MacArthur dhe Granta Design, lejon kompanitë të identifikojnë vlera shtesë, rrethore nga produktet dhe materialet e tyre dhe të zbusin rreziqet nga paqëndrueshmëria e çmimit të materialit dhe furnizimi i materialit. Integruar me paketën MI: Product Intelligence, MCI u mundëson përdoruesve të analizojnë dhe vlerësojnë një sërë rreziqesh mjedisore, rregullatore dhe të zinxhirit të furnizimit për modelet dhe produktet e tyre.

MCI mat sesa rikuperuese rrjedh materiali nga një produkt, të cilat mund të grumbullohen deri në portofolin e produkteve, dhe madje edhe më tej deri në nivelin e kompanisë. Treguesit plotësues lejojnë që ndikimet dhe rreziqet shtesë të merren parasysh. Treguesit mund të përdoren nga krijuesit e produkteve, si dhe për raportimin e brendshëm, vendimet e prokurimit dhe vlerësimin ose ragnimin e kompanisë. Access the tool here.

Materialiteti janë “ato tema që kanë një ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në aftësinë e një organizate për të krijuar, ruajtur ose gërryer vlera ekonomike, mjedisore dhe shoqërore për veten e saj, aktorët e saj dhe shoqërinë në përgjithësi” (Iniciativa Globale e Raportimit). Me fjalë të tjera, një analizë e materialitetit është një metodë për të identifikuar dhe prioritizuar çështjet janë rëndësishme për një organizatë dhe palët e saj interesit. Kur vlerësoni hendekun tuaj të qarkullimit, mund të jeni në gjendje të vendosni përparësi fusha specifike të përmirësimit. Sidoqoftë, përparësitë dhe temat e nxehta mund të jenë të ndryshme nga këndvështrimi i aktorëve tuaj. Pastaj do të bëhet strategjike të përballeni me përparësitë tuaja me ato të aktorëve tuaj (mendoni për klientët tuaj për shembull).

Materialiteti nënkupton analizimin e çështjeve më të rëndësishme për tu adresuar nga organizata juaj. Pas identifikimit të çështjeve të mundshme të qëndrueshmërisë që mendohet të jenë drejtpërdrejt të rëndësishme për zinxhirin e vlerës së një organizate, këto çështje analizohen duke përdorur 2 lente të ndryshme. Për çështje të tilla si zvogëlimi i paketimit plastik ose puna me furnizues të qëndrueshëm, organizata duhet të vlerësojë :

 1. cili është potenciali i secilës çështje për të ndikuar pozitivisht ose negativisht në rritjen organizative, koston ose besimin dhe
 2.  sa e rëndësishme është secila çështje për palët e interesit.

Rezultati përfundimtar është një përfaqësim vizual i të cilave çështjet duhet të prioritizohen sipas rëndësisë së tyre për suksesin e kompanisë dhe pritjet e palëve të interesuara (që mund të ndikojnë drejtpërdrejt në të parën). Si rezultat i kësaj analize, ju do të jeni në gjendje të krijoni strategjinë tuaj rrethore afatgjatë.

Një analizë e materialitetit dhe matrica e materialitetit që rezulton prej saj i lejon një organizate të vendosë se në cilat çështje të qëndrueshmërisë duhet të përqendrohet dhe të investojë kohë. Matrica e materialitetit tregon këto çështje të qëndrueshmërisë duke kontrastuar dy dimensione. Njëra është rëndësia e çështjes për organizatën në lidhje me ndikimin e pritur që kjo çështje do të ketë në suksesin e organizatës. E dyta është rëndësia ose tërheqja e çështjes për palët e interesuara dhe ndikimi i mundshëm që ata mund të kenë, si rezultat i përpjekjeve të punës (ose mungesës së tyre) mbi këtë çështje, në suksesin e biznesit.

Shikoni këtë përmbledhje të shpejtë të videos materiality.

Download matricën këtu për të filluar këtë aktivitet.