Njësia 2 Eksploroni

Para se të filloni tranzicionin tuaj në një ekonomi rrethore, është e rëndësishme të kaloni pak kohë duke eksploruar hapësirën në të cilën vepron organizata juaj, si dhe parimet udhëzuese që do t’ju lejojnë të lundroni më tej në këtë hapësirë. Në këtë temë, ne do të prezantojmë qasje specifike që do t’ju lejojnë të filloni të formuloni procesin tuaj të tranzicionit.

Pyetjet udhëzuese:

 • Cila mendësi mund të mbështesë udhëtimin tim në tranzicion?
 • Cili është mjedisi im aktual i funksionimit? A ka ndonjë trend të ardhshëm politik, ekonomik, kulturor ose teknologjik që mund të ndikojë që unë të kaloj drejt një modeli biznesi rrethor?
 • Cilët palë të interesit janë të përfshirë aktualisht në operacionet e mia? Me cilin do të jetë kyç për të bashkëvepruar kur unë jam duke adoptuar një model biznesi rrethor?

Source: www.unsplash.com

Bizneset që operojnë në ekonominë rrethore kanë zhvilluar një mendim të veçantë që i lejon ata të veprojnë ndryshe nga sa në qasjet konvencionale.

Kjo mendësi rrethore bazohet një sërë parimesh mund mbështesin tranzicionin tuaj suksesshëm drejt një modeli biznesi rrethor. Të menduarit në sisteme, të aplikosh inovacion teknologjik dhe jo-teknologjik, të bëhesh administrator, të bashkëpunosh me aktorë të ndryshëm, të komunikosh progresin në mënyrë transparente dhe të vendosësh krijimin e vlerës rrethore në thelb të proceseve të tua janë parimet kryesore që do të rregullojnë tranzicionin tënd.

Merrni kohë që të njiheni me parimet e mëposhtme pasi ato do të hedhin një themel të fortë në udhëtimin tuaj në tranzicion.

 • Parimi i mendësisë rrethore 1 : Organizatat marrin një qasje holistike për të kuptuar se si vendimet dhe aktivitetet individuale bashkëveprojnë brenda sistemit më të gjerë.
 • Parimi i mendësisë rrethore 2: Organizatat vazhdimisht inovojnë për të krijuar vlerë biznesi përmes menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore duke modeluar procese, produkte dhe / ose shërbime dhe modele biznesi.
 • Parimi i mendësisë rrethore 3: Organizatat menaxhojnë ndikimet direkte dhe indirekte të vendimeve dhe aktiviteteve të tyre në të gjithë sistemin e tyre.
 • Parimi i mendësisë rrethore 4: Organizatat bashkëpunojnë brenda dhe jashtë me anë të aranzhimeve zyrtare dhe / ose joformale për të krijuar një vlerë të ndërsjellë të biznesit.
 • Parimi i mendësisë rrethore 5: Organizatat janë të hapura në lidhje me vendimet dhe aktivitetet që ndikojnë në aftësinë e tyre për të kaluar në një mënyrë më të qëndrueshme dhe rrethore të funksionimit dhe janë të gatshme t’i komunikojnë këto në një mënyrë të qartë, të saktë, në kohë, të ndershme dhe të plotë.
 • Parimi i mendësisë rrethore 6: Organizatat i mbajnë të gjitha produktet, përbërësit dhe materialet në vlerën dhe dobinë e tyre më të lartë në çdo kohë.

Ndryshimet në mjedisin tuaj të biznesit mund të krijojnë mundësi të mëdha për organizatën tuaj – dhe të shkaktojnë kërcënime të konsiderueshme. Për shembull, mundësitë mund të vijnë nga teknologji të reja që ju ndihmojnë të arrini klientë të rinj, nga rrjedha të reja të financimit që ju lejojnë të investoni në pajisje më të mira dhe nga politikat e ndryshuara të qeverisë që hapin tregje të reja. Kërcënimet mund të përfshijnë çrregullimin që ju ekspozon ndaj konkurrencës së intensifikuar; një treg që tkurret; ose rritet në normat e interesit, të cilat mund të shkaktojnë probleme nëse kompania juaj është e ngarkuar nga borxhi.

Analiza PEST është një mjet i thjeshtë dhe i përdorur gjerësisht që ju ndihmon të analizoni ndryshimet politike, ekonomike, socio-kulturore dhe teknologjike në mjedisin tuaj të biznesit. Kjo ju ndihmon të kuptoni forcat e “pikturën e madhe” të ndryshimit ndaj të cilave ju ekspozoheni dhe, nga kjo, të përfitoni nga mundësitë që ato paraqesin.

Analiza e PEST është e dobishme për disa arsye:

 • Kjo ju ndihmon të dalloni mundësitë e biznesit dhe ju jep paralajmërim të avancuar të kërcënimeve të rëndësishme.
 • Ajo zbulon drejtimin e ndryshimit brenda mjedisit tuaj të biznesit. Kjo ju ndihmon të formësoni atë që po bëni, në mënyrë që të punoni me ndryshime, në vend se kundër tyre.
 • Kjo ju ndihmon të shmangni fillimin e projekteve që ka të ngjarë të dështojnë, për arsye jashtë kontrollit tuaj.

Shkarkoni këtë worksheet për të zhvilluar analizën tuaj.

Hartëzimi i palëve interesuara është procesi vizual i përcaktimit gjithë aktorëve një organizate ose projekti një hartë. Përfitimi kryesor i një harte të palëve të interesit është që të merrni një përfaqësim vizual të të gjithë njerëzve që mund të ndikojnë në projektin tuaj të tranzicionit dhe mënyrën se si ata janë të lidhur. Është mirë të keni një hartë të detajuar të palëve të interesit dhe të dini se si të përfshini njerëzit e duhur kur planifikoni të lançoni një produkt ose shërbim të ri ose të rishikoni strategjinë e përgjithshme të organizatës suaj.

Pavarësisht nëse po planifikoni një projekt të ri rrethor ose po nisni një program të brendshëm që prek më së shumti ekipin tuaj, është e rëndësishme të kuptoni llojet e ndryshme palëve interesit duhet përfshini. Çdo projekt ka palë të interesuara të brendshme dhe të jashtme, dhe vizatimi i një linje të qartë midis të dyve do t’ju ndihmojë të vendosni përparësitë e duhura dhe të gjeni metodën që funksionon për situatën tuaj specifike

Source: unsplash.com

Hartëzimi i palëve të interesuara ju lejon të identifikoni lojtarët kryesorë që do të ndikojnë në projektin tuaj rrethor dhe suksesin e tij:

Gjeni se kush ka shumë ndikim: Kur ndërtoni një hartë të palëve të interesit, lehtë mund të shihni se kush do të ketë ndikimin e nivelit më të lartë mbi një projekt.

Përqendrohuni tek ata përfitojnë shumë: Hartat e palëve të interesuara ju ndihmojnë të shihni se kush do të përfitojë më shumë nga produkti përfundimtar, kështu që ju të mund të përqendroheni në marketing tek ai person për shitje ose burime.

Shihni se ku burimet janë shumta: Shpesh kur ndërtoni një hartë të palëve të interesuara, do të shihni se kush ka kufizime në projekt dhe kush ka më shumë burime, kështu që brenda mund të vendosni njerëzit e duhur në ekipin tuaj. 

Keni një plan loje: Në përgjithësi, një hartë e palëve të interesuara ju jep një ide të mirë se kë jeni duke u përpjekur të kënaqni kur ndërtoni këtë projekt. 

Ju duhet të përqendroheni në identifikimin dhe karakterizimin e dy grupeve të palëve të interesit: aktorët e brendshëm dhe të jashtëm.

 • Palët e interesuara brendshme: Palët e interesuara të brendshme janë njerëzit në ekipin tuaj që marrin pjesë në shpërndarjen e një projekti. Niveli i tyre i angazhimit mund të ndryshojë, por të gjithë ata kanë një ndikim sepse ato janë pjesë e organizatës suaj.
 • Palët e jashtme interesit: Palët e interesuara të jashtme janë ata që do të ndikohen nga projekti dhe produkti juaj, megjithëse nuk marrin pjesë drejtpërdrejt në punën për të. Padyshim që mund të jenë klientët / përdoruesit tuaj, konkurrentët ose aktorë të tjerë në tregje (qeveritë lokale, OJQ-të, etj.), Furnizuesit, federatat, etj.

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

Download këtë model për të filluar këtë aktivitet.

Përdorni këtë matricë për të klasifikuar aktorët tuaj. Për shembull, ju mund të vendosni një partner kryesor në kutinë e menaxhimit të ngushtë pasi ata kanë fuqi të fortë dhe interes të madh për të bashkëpunuar me ju. Shkarkoni matricën këtu here.

Dëshironi të dini më shumë se si ta përdorni këtë matricë? Shiqoni këtë video

3. Stakeholder mapping

Stakeholder mapping is the visual process of laying out all the stakeholders of an organisation, or project, in one map. The main benefit of a stakeholder map is to get a visual representation of all the people who can influence your transition project and how they are connected. It’s good to have a detailed stakeholder map and know how to involve the right people when you plan to launch a new product or service or revisit your overall organization’s strategy.

Whether you are planning a new circular project or kicking off an internal program that mostly affects your team, it’s important to understand the different types of stakeholders to involve. Each project has internal and external stakeholders, and drawing a clear line between the two will help you set the right priorities and find the approach that works for your specific situation

Source: unsplash.com

Stakeholder mapping allows you to identify key players that will influence your circular project and its success:

Find out who has the most influence: When you build a stakeholder map, you can easily see who will have the highest-level influence over a project.

Focus on those who benefit most: Stakeholder maps help you see who will benefit most from the end-product, so you can focus on marketing to that person for either sales or resources.

See where resources are most plentiful: Often when you build a stakeholder map, you’ll see who has restraints on the project and who has more resources, so internally you can put the right people on your team. 

Have a game plan: Overall, a stakeholder map gives you a good idea of who you’re trying to satisfy when building this project. 

You should focus on identifying and characterising two sets of stakeholders: internal and external stakeholders.

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

 • Internal stakeholders: Internal stakeholders are people on your team who are participating in delivering a project. Their level of engagement may vary but they all have an influence because they are a part of your organization.
 • External stakeholders: External stakeholders are those who will be impacted by your project and product, though they don’t directly participate in working on it. It might obviously be your customers/users, competitors or other actors in the markets (local governments, NGOs, etc.), suppliers, federations, etc.

Download  this template to kick off this activity.

Use this matrix to classify your stakeholders. For instance, you may place a key partner in the manage closely box as they have strong power and high interest in collaborating with you. Download the matrix here.

Do you want to know more about how to use this matrix? Check this.