Njësia 1 Rrjetëzimi në industrinë e turizmit

Bashkëpunimi aktiv dhe bashkë-krijimi i vlerës midis aktorëve të ndryshëm të zinxhirit të vlerës së turizmit është një mundësues kryesor i çdo iniciative të suksesshme rrethore dhe qëndrueshmërie.

Bashkë-krijimi i vlerës dhe bashkëpunimi aktiv duhet të jenë përcaktimi i paracaktuar i marrëdhënieve për aktorët e turizmit. Duke zhvilluar diskutime pro-aktive dhe të bashkërenduara midis komuniteteve lokale, organeve të tregtisë, Organizatave të Menaxhimit të Destinacionit (DMO) dhe operatorëve turistikë për të eksploruar mundësitë e zhvillimit të produkteve, ofruesit e turizmit mund të zhvillojnë produkte udhëtimi më të larmishëm dhe elastikë, ndërsa ulin ndikimet negative sociale dhe mjedisore.