Njësia 1 Ndikimi shoqëror i turizmit

Sipas UNWTO, “Turizmi përfshin aktivitetet e personave që udhëtojnë dhe qëndrojnë në vende jashtë mjedisit të tyre të zakonshëm për jo më shumë se një vit radhazi për kohë të lirë, biznes dhe qëllime të tjera”.

Për të kuptuar më mirë se cili mund të jetë vendi i ekonomisë rrethore në industrinë e turizmit, së pari do të shohim se sa e rëndësishme është industria e turizmit në kontekstin aktual botëror dhe cilat janë ndikimet kryesore mjedisore të turizmit. Pastaj do të shohim se si zhvillohet qëndrueshmëria në këtë industri dhe cili është vendi i asaj që ne do ta quajmë “turizëm rrethor”.

Përmbajtja e mësimit
0% E kompletuar 0/2 Hapa