Njësia 1 Hyrje: Një qasje sistematike për t’u bërë rrethor

Në mënyrë që të bëni kalimin në një model biznesi me ekonomi rrethore, do t’ju duhet të kaloni nëpër faza specifike, të ilustruara në figurën më poshtë :

  1. Së pari, ju do të eksploroni mjedisin tuaj aktual të funksionimit, do të përcaktoni aktorët tuaj kryesorë dhe do të njiheni me mendësinë rrethore.
  2. Së dyti, do të duhet të vlerësoni hendekun tuaj aktual të qarkullimit. Duke filluar nga pikat tuaja të forta dhe të dobëta, praktikat tuaja ekzistuese, ju do të merrni një imazh të parë të bazës suaj, pikën tuaj të fillimit. 
  3. Tjetra, ju do të filloni një proces planifikimi, në të cilin do të vendosni një vizion, objektivat kryesorë dhe aktivitetet e ideve që do t’ju çojnë të bëheni më rrethorë. 
  4. Si vazhdim, do t’ju duhet të zbatoni planin tuaj, të krijoni një ekip, të organizoni një sistem monitorimi. 
  5. Më në fund, ju do të zhvilloni një sërë aktivitetesh komunikimi për të dokumentuar dhe përhapur ndikimin e udhëtimit tuaj.

Source: CEnTOUR – Circular Economy in Tourism (2020).