E drejta e autorit

I gjithë materiali audio-vizual është qasur lirshëm nga platformat imazheve internet falas dhe/ose YouTube dhe zbaton ligjet e përdorimit drejtë pa qëllim shkeljen e drejtave autorit. Gjithashtu, logot e organizatave janë vendosur për lehtësuar navigimin interaktiv përdoruesit, pa ndonjë qëllim aplikimit. Nëse mendoni se drejtat e autorit janë shkelur, lirisht na kontaktoni www.circulartourism.eu për zgjidhur çështjen një mënyrë rregullt drejtë dhe ligjore.