Moduli 6: Menaxhimi i Energjisë dhe Ujit në Organizatat Turistike

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirësevini Modulin 6 Menaxhimi i Energjisë dhe Ujit Organizatat Turistike!

Ky modul ofron hyrje për menaxhimin e energjisë dhe ujit për të gjitha organizatat në sektorin e turizmit.

Gjatë këtij moduli ju do të jeni në gjendje të njiheni me konceptet për menaxhimin e energjisë dhe ujit brenda ofruesve turistikë, të cilët janë burimi më i përdorur i energjisë dhe cilat janë alternativat e tyre.

Moduli është pasuruar edhe me studime rasti / praktikat më të mira që organizatat në Evropë dhe në mbarë botën kanë zbatuar në aktivitetet e tyre të përditshme për t’i bërë ato më të qëndrueshme dhe më eko-miqësore, që po zbaton konceptet e ERr.

Le të fillojmë!