Kontakt

Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Zejtarisë dhe Bujqësisë së Rajonit Marche (CCIAAM)

Universiteti Politeknik Marche (UNIVPM)

Organizata për Zhvillimin e Sektorit të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (ODIMM)

Qendra e Biznesit dhe Inovacionit (BIC)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Xanthi (EBEX)

Qendra për Inovacionin Social (CSI)

Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (Forum AIC)

Oda Ekonomike e Cantabria (Spanjë)