Compartimentul 2 Exploră

Înainte de a începe tranziția către o economie circulară, este relevant să petreceți puțin timp explorând spațiul în care funcționează organizația, precum și principiile directoare care vă vor permite să navigați mai departe în acest spațiu. În acest subiect, vom introduce abordări specifice care vă vor permite să începeți încadrarea în procesul de tranziție.

Întrebări de ghidare:

 • Ce mentalitate ar fi nevoie pentru a susține acțiunile de tranziție?
 • Care este modelul de operare actual? Există tendințe politice, economice, culturale sau tehnologice, care să influențeze orientarea către un model de afaceri circular?
 • Ce părți interesate sunt implicate în prezent în operațiunile organizației? Cu cine ar fi bine să interacționați atunci când planificați să adoptați un model de afaceri circular?

Source: www.unsplash.com

Organizațiile care operează în economia circulară au dezvoltată o mentalitate specială care le permite să funcționeze diferit decât în ​​abordările convenționale.

Această mentalitate circulară se bazează pe un set de principii, care încurajează tranziția către un model de afacere circular. Gândirea în sistem, aplicarea inovației tehnologice și non-tehnologice, administrarea și colaborarea cu diferite părți interesate, comunicarea transparentă a progresului și plasarea valorii circulare în centrul proceselor, sunt principii-cheie care contribuie la accelerarea tranziției.

Acordați timp pentru a vă familiariza cu aceste principii, deoarece ele vor pune baza solidă în procesul de tranziție.

 • Principiul 1 al mentalității circulare: Organizațiile adoptă o abordare holistică pentru a înțelege modul în care deciziile și activitățile individuale interacționează mai larg în cadrul sistemului.
 • Principiul 2 al mentalității circulare: Organizațiile dezvoltă continuu inovații pentru a crea valoare adăugată în afacere prin gestionarea durabilă a resurselor naturale, prin proiectarea proceselor, produselor sau serviciilor și modelelor noi de afaceri.
 • Principiul 3 al mentalității circulare: Organizațiile gestionează impactul direct și indirect al deciziilor și activităților din sistem.
 • Principiul 4 al mentalității circulare: Organizațiile colaborează intern și extern prin acorduri formale sau informale pentru a crea valoarea comercială reciprocă.
 • Principiul 5 al mentalității circulare: Organizațiile sunt deschise pentru deciziile și activitățile care influențează benefic capacitatea de a trece la un mod de operare mai durabil și circular, deasemenea, sunt dispuse să comunice într-o manieră clară, exactă, cinstită și completă.
 • Principiul 6 al mentalității circulare: Organizațiile păstrează toate produsele, componentele și materialele la cea mai înaltă valoare și utilitate.

Schimbările din modelul de afacere existent poate crea oportunități excelente pentru organizație, dar poate provoca riscuri semnificative. De exemplu, oportunitățile pot apărea din examinarea noilor tehnologii care vor atrage noi clienți, din noi fluxuri de finanțare care vă permit să investiți în echipamente mai bune și din politicile guvernamentale modificate care deschid noi piețe. Riscurile includ aspectele care vă expun la o concurență intensificată – o piață în scădere sau creșterea ratelor dobânzii, care pot cauza dificultăți dacă compania este împovărată de datorii.

Analiza PEST este un instrument simplu utilizat pe scară largă, care vă ajută să analizați schimbările politice, economice, socio-culturale și tehnologice în modelul de afacere existent. Rezultatele acestei analize vă va ajuta să înțelegeți forțele macro de influență „în ansamblu” la care sunteți expus, dar în același timp să profitați de oportunitățile pe care le prezintă.

Analiza PEST este utilă din mai multe motive:

 • Vă ajută să identificați oportunități de afaceri și vă oferă sugestii pentru prevenirea riscurilor semnificative.
 • Vă inspiră să modelați ceea ce faceți, astfel încât să operați ușor cu schimbările locale decât împotriva lor. Această analiză dezvăluie direcția schimbărilor în modelul de afacere existent.
 • Vă îndrumă să evitați lansarea proiectelor care ar putea eșua, din motive care nu vă stau în subordonare.

Descărcați  fișa de lucru pentru a elabora această analiză.

Cartografierea părților interesate este procesul vizual de aranjare a tuturor părților interesate, ale unei organizații sau ale unui proiect într-o singură hartă. Principalul beneficiu al unei hărți a părților interesate este de a obține reprezentarea vizuală a tuturor persoanelor care vă pot influența proiectul de tranziție și a modului în care acestea sunt conectate. Este bine să dețineți o hartă detaliată a părților interesate și să știți cum să implicați persoanele potrivite atunci când intenționați să lansați un nou produs, serviciu sau să revizuiți strategia generală a organizației.

Indiferent dacă intenționați să aplicați nou model circular sau să lansați un nou program intern care vă afectează în mare parte echipa, este important să examinați toate tipurile de părți interesate implicate. Fiecare proiect are părți interesate interne și externe, iar trasarea unei linii clare între cele două vă va ajuta să stabiliți prioritățile și să găsiți abordarea care funcționează pentru situația specifică în companie.

 

Source: unsplash.com

Cartografierea părților interesate vă permite identificați actorii-cheie, care vor influența proiectul circular și succesul acestuia:

Identificați cine are cea mai mare influență: Când proiectați harta părților interesate puteți identifica cu ușurință cine va avea cea mai înaltă influență asupra proiectului.

Focusați-vă pe cei care vor beneficia mai mult: Harta părților interesate vă ajută să identificați cine va beneficia cel mai mult de produsul final, astfel încât să vă concentrați pe marketing către acea persoană, fie pentru vânzări mai bune sau resurse.

Urmăriți unde resursele sunt mai abundente: Adesea, atunci când proiectați harta părților interesate, veți observa cine are restricții asupra proiectului și cine are mai multe resurse, astfel încât pe plan intern să implicați oamenii potriviți în echipă. 

Creați un plan de joc: În general, harta părților interesate vă oferă o claritate despre cine veți satisface atunci când veți implementa acest proiect. 

Important să vă concentrați asupra identificării și caracterizării a două seturi de părți interesate: părțile interesate interne și externe.

 • Părțile interesate din intern: Părțile interesate interne sunt persoanele din echipa companiei, care participă la realizarea unui proiect. Nivelul lor de implicare poate fi diferit, dar toate au influență, deoarece fac parte din companie.
 • Părțile interesate din extern: Părțile interesate externe sunt cele care vor fi afectate de proiectul și produsul companiei, deși nu participă direct la elaborarea acestora. Astfel, ar putea să fi în mod evident clienții, consumatorii, concurenții sau alți actori de pe piețe (administrații locale, ONG-uri etc.), furnizori, federații etc.

 

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

Descarcă acest șablon pentru a începe activitatea de cartografiere

Utilizați această matrice pentru a clasifica părțile interesate. De exemplu, puteți plasa un partener cheie în caseta de gestionare strânsă, deoarece are o influență puternică și un interes ridicat de colaborare. Descărcați matricea aici.

Doriți să cunoașteți mai mult despre completarea acestei matrice? Priviți acest Video.

3. Stakeholder mapping

Stakeholder mapping is the visual process of laying out all the stakeholders of an organisation, or project, in one map. The main benefit of a stakeholder map is to get a visual representation of all the people who can influence your transition project and how they are connected. It’s good to have a detailed stakeholder map and know how to involve the right people when you plan to launch a new product or service or revisit your overall organization’s strategy.

Whether you are planning a new circular project or kicking off an internal program that mostly affects your team, it’s important to understand the different types of stakeholders to involve. Each project has internal and external stakeholders, and drawing a clear line between the two will help you set the right priorities and find the approach that works for your specific situation

Source: unsplash.com

Stakeholder mapping allows you to identify key players that will influence your circular project and its success:

Find out who has the most influence: When you build a stakeholder map, you can easily see who will have the highest-level influence over a project.

Focus on those who benefit most: Stakeholder maps help you see who will benefit most from the end-product, so you can focus on marketing to that person for either sales or resources.

See where resources are most plentiful: Often when you build a stakeholder map, you’ll see who has restraints on the project and who has more resources, so internally you can put the right people on your team. 

Have a game plan: Overall, a stakeholder map gives you a good idea of who you’re trying to satisfy when building this project. 

You should focus on identifying and characterising two sets of stakeholders: internal and external stakeholders.

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

 • Internal stakeholders: Internal stakeholders are people on your team who are participating in delivering a project. Their level of engagement may vary but they all have an influence because they are a part of your organization.
 • External stakeholders: External stakeholders are those who will be impacted by your project and product, though they don’t directly participate in working on it. It might obviously be your customers/users, competitors or other actors in the markets (local governments, NGOs, etc.), suppliers, federations, etc.

Download  this template to kick off this activity.

Use this matrix to classify your stakeholders. For instance, you may place a key partner in the manage closely box as they have strong power and high interest in collaborating with you. Download the matrix here.

Do you want to know more about how to use this matrix? Check this.