Тема 6 Целосен преглед на концептот

Главни каратеристики

 • Ново однесување на пазарот: изнајмување, заеми, размена, споделување
 • Оптимизирање на недоволно искористените средства
 • Дигитална платформа како пазар: додека КП постои преку податоците и дигиталните платформи, последнава ја доведува КП до многу поголем обем преку олеснување на поврзувањето и координацијата на фрагментираните страни на пазарот преку технологијата.

Главни двигатели

 • Технолошка иновација: ИКТ и развој на интернетот
 • Вредносна промена на потрошувачите: од сопственост до пристап
 • Економски придобивки: заштеда на трошоци и финансиски награди
 • Практични придобивки: погодност и флексибилност
 • Еколошки придобивки: справување со консумеризмот и отпадот
 • Социјални придобивки: градење на заедницата, социјална кохезија, пристап до недостапни средства

Актери

 • Давател на услуга: индивидуален или професионален
 • Потрошувач
 • Дигитална платформа: водена од компанијата (приватно поголемиот дел од времето)

Практики

 • Систем производ-услуга
 • Колаборативен животен стил
 • Пазари за прераспределба

Граници и критики

 • Ефект на бумеранг: поголема побарувачка
 • Поттикнување на нееднаквост на богатството
 • Прекаризација на работата
 • Нелојална конкуренција: ниска регулација

Следното видео нуди анимиран преглед на концептот: