Тема 6 Да резимираме

Да резимираме

  • Постои глобална еволуција кон поголема загриженост за одржливоста која нема да запре.
  • Свеста на потрошувачите се зголемува, но претставувањето за тоа што е одржливост останува нејасна.
  • За да станеме навистина одржливо, промената во индустријата не треба да биде привилегија само на низа актери, туку треба да биде интегрирана во глобалната стратегија на целиот сектор.
  • Големите компании од туристичкиот сектор започнаа програма за одржлив развој поради нивните глобални придобивки. Како и да е, 90% од туристичките компании се микро-бизниси или мали и МСП и има потреба да се адресираат промените на нивните нивоа.