Тема 5 Циркуларната економија како системски пристап

Циркуларната економија бара системско размислување. Сите актери (бизниси, луѓе, организации) се дел од мрежа и комуницираат на макро, мезо и микро ниво. Влијанието врз промените е на микро ниво, но треба да се појават и сите нивоа на интеракција. Процесите на донесување одлуки во циркуларната економија вклучуваат краткорочни и долгорочни последици од одлуката, имајќи го предвид влијанието на целосниот синџир на вредности и имаат за цел создавање на поотпорен систем кој е ефикасен на секоја скала.

Транзицијата бара промена на повеќе нивоа: во регулативата, во потрошувачката култура, во индустриската мрежа, во инфраструктурата. Технолошката промена во најголем дел од времето не е главната клучна точка. Многу дефиниции сметаат дека промената на системот е основен дел од постигнувањето циркуларност. Ова е најважниот аспект на циркуларната економија.

Циркуларната економија има потреба од соработка! Бидејќи циркуларната економија не е линеарна, туку повеќе претставува своевиден систем, многу актери се меѓусебно поврзани. Потоа, потребна е и соработка за изнаоѓање и развој на нови решенија. Циркуларната економија е економија на синергии и симбиоза помеѓу различни сектори и луѓе; и таа бара да се земат во предвид не само актерите индивидуално, туку и сите односи меѓу нив.

Да се вратиме на примерот на стакленото шише, поставувајќи го циклусот за враќање на шишето што бара интеракција на многу актери за да одговорат на многу прашања со цел да се затвори самиот циклус:

 • Каде ќе се стави машината за поврат / рефундирање (во продавница, на улица, …)?
 • Машина за рефундирање: Каде треба да се постави? Кој треба да биде давател?
 • Какви предности ќе добие клиентот (пари, добра набавка)?
 • Каде треба да се постави станицата за перење? – Поврзано ли е со машината за поврат? Во станица за флаширање?
 • Како ќе се транспортираат шишињата?
 • Дали измиеното шише е доволно добро да се наполни повторно? Кои се параметрите за контрола на квалитетот?
 • Каде треба да се направат?
 • Како се дели синџирот на вредности помеѓу актерите?
 • и слично

Циклусот ќе биде затворен само ако секој актер ги изрази и разбере потребите на другите и ако сите актери соработуваат за изнаоѓање на заедничко решение.

Source: Albert, M., Ecores (2021).

Накратко, основните принципи на циркуларна економија може да се сумираат како:

 • Дизајнирање на производи за да можат бидат циркулирани.
 • Усвојувајте збир на стратегии за „Р“, користејќи хиерархија на Р-хиерархијата: Одбивање, намалување, повторна употреба, рециклирање итн.
 • Фокусирајте се на отпадот како ресурс за да создадете нова вредност и да го намалите влијанието на човекот врз природата.
 • Заземете системски пристап, понудивајќи системско размислување и соработка.