Тема 4 Ресурси и отпад како лајтмотив за да создадете вредност…и помало влијание на човекот врз природата

Секогаш постои начин да се дејствува на ресурсите или да се избегне губење на отпад; затоа треба да се има во предвид:

✔Повторна употреба / поправка, така што производите и материјалите се чуваат во економијата;

✔Размислете за потрошувачката на ресурси и создавањето отпад предизвикуваат проактивност и дизајн за да се отстранат отпадот и загадувањето;

✔Избегнете употреба на необновливи ресурси и подобрете ги обновливите извори кои ги обновуваат природните системи.

Циркуларни принципи

Делувајте на ресурсите

Избегувајте отпад

Чувајте ги производите и материјалите во употреба

Повторна употреба

(од иста или друга индустрија)

 

Повторна употреба

Поправка

Предвидувајте помалку отпад и загадување

 

Намалете ја нивната употреба

Претпочитајте ги оние што дозволуваат да се избегне отпад (без токсични компоненти)

Користете секундарен материјал („отпад“ од друга индустрија)

Релоцирајте

Намали

Рециклирај

Релоцирај

Регенерирајте ги природните системи

 

Претпочитајте обновливи извори

Компостирај

Навикнати сме да слушаме за јаглеродниот отпечаток, емисиите на СО2 или стакленичките гасови што доведуваат до глобално затоплување, но има и други емисии што доведуваат до други нарушувања на нашиот екосистем.

Отпадот може да се дефинира како секоја честичка гас, течност или цврста состојба, емитирана во воздух, вода, почва или депонирана кон третман на отпад. Глобалното затоплување не е единствената последица од емисијата на отпадни супстанци.

Размислувањето кон циркуларност може да има силни позитивни последици врз различните влијанија кон животната средина.

Source: Rachel Jarboe (unsplash.com)

Отпадот е одговорен за Главна очигледна последица
Глобално затоплување
kg CO2-eq
Потенцијално глобално затоплување како резултат на емисиите на стакленички гасови во воздухот
Зголемување на температурата
Осиромашување на озонот
kg CFC-11-eq
Емисии во воздухот што предизвикуваат уништување на стратосферскиот озонски слој.
Зголемување на УВБ зрачењата, меланом Промена на растенијата
Закиселување на почвата и водата
kg SO2-eq
Потенцијално закиселување на почвите и водата како резултат на ослободување на гасови како азотни оксиди и сулфурни оксиди.
Губење на биодиверзитетот
Еутрофикација
kg PO4 3−-eq
Збогатување на водниот екосистем со нутриционистички елементи, како резултат на емисија на соединенија што содржат азот или фосфор.
Цветање на алги Промени на водниот свет
Фотохемиско создавање на озон
kg ethene-eq
Емисии на гасови кои влијаат на создавање на фотохемиски озон во долната атмосфера (смог) катализиран од сончевата светлина.
Здравје: Кашлица, иритација Промена на зеленчук Закиселување на почвата
Екотоксичност
1,4-DCB-eq
Влијание на токсични материи емитирани во животната средина и врз човештвото, слатките води, морската вода или копнените организми.
Болести Загуби во биодиверзитетот