Тема 4 Претстојните трендови го зголемуваат притисокот врз линеарната економија

  • Демографски трендови

Ако основната прогноза на ООН дека глобалното население ќе се стабилизира на околу 10 милиони до 2100 година, 3 милијарди нови лица треба да влезат во потрошувачката средна класа до 2030 година.

  • Инфраструктурни потреби

Поради демографското зголемување и потребата од инфраструктура, McKinsey проценува дека за исполнување на идните барања за челик, вода, земјоделски производи и енергија ќе бидат потребни вкупни инвестиции од околу 3 трилиони УСД годишно – износ од околу 50% повисоки од сегашните нивоа на инвестиции.

  • Кима

Варијацијата на регионалната клима со текот на времето треба да влијае особено на водата и земјоделството. Ограничувањата во снабдувањето и неизвесноста многу веројатно ќе ги зголемат цените и нестабилноста за овие ресурси.

  • Политички ризици

Политички 80% од настаните можат да влијаат на снабдувањето со стоки. Приближно целото расположиво обработливо земјиште на земјата лежи во области погодени од политички или инфраструктурни проблеми. Околу 37% од докажаните светски резерви на нафта и 19% од докажаните резерви на гас се исто така во земји со високо ниво на политички ризик.

Сите овие трендови се подложени на зголемување на недостаток на ресурси и притисок врз цените. Ова ја нагласува потребата за промена на улогата на ресурсите за поддршка на одржлив раст и просперитет.