Тема 4 Обновливи енергии во туризмот

Обновливите извори на енергија може да се користат во хотелите за производство на електрична енергија, топлина или ладење. Соларно-PV технологија може да се користи за производство на електрична енергија што може да се напојува во мрежата и ја надоместува потрошувачката на електрична енергија во мрежата. Намалувањето на цената на PV панелите во последните неколку години ја зголеми нивната привлечност. Сончевата топлинска енергија е широко користена за производство на топла вода и во помала мера за греење и ладење на просторот. Цврстата биомаса како пелети од дрво и дрвени чипови може да се користи за греење на простории и производство на топла вода.

Различни технологии за обновлива енергија кои се моментално зрели и исплатливи можат да се користат во хотелите. Ефективноста на трошоците за обновливите извори на енергија зависи од локацијата и достапноста на изворот на енергија. Нивната употреба ги намалува емисиите на СО2 како резултат на употребата на енергија во хотелите и ја зголемува нивната одржливост. Затоа, нивната употреба е пожелна и различните технологии за обновлива енергија во моментов се субвенционираат во многу земји.

Source: UNWTO, 2021

Следното видео нуди преглед во обновливата енергија што секторот туризам може да го користи во нивните секојдневни активности:

Европската унија посветува посебен акцент на енергетската ефикасност во туризмот. Европскиот проект SETKOM беше лансиран во 2008 година со кофинансирање од програмата на ЕУ наречена Интелигентна енергија Европа (IEE). Главната цел на сеопфатната програма беше да се подигне свеста за енергетски теми и да се поттикне употребата на одржлива енергија во туризмот низ цела Европа. Проектот имаше 3 главни цели :

 • Подигнување на свеста за значителните енергетски теми меѓу туристичките компании, локалната администрација и туристите во заедниците учеснички;
 • Подигнување на свеста за „одржливиот енергетски туризам“ низ цела Европа;
 • Воспоставете енергетски акциони планови за заедниците учеснички со реални и јасно дефинирани начини за подобрување на енергетската ефикасност и намалување на емисиите на ГЕГ.

Главните системи што трошат енергија во хотелите се :

 • Греење;
 • Климатизација и вентилација;
 • Производство на толна вода;
 • Осветлување;
 • Електрична енергија (лифтови, etc.);
 • Готвење.

Постојат бројни фактори кои влијаат на потрошувачката на енергија во хотелите почнувајќи од зградата (големина, форма, старост, итн.), карактеристики на хотелот, локацијата на хотелот, работењето. На сликата се прикажани факторите што влијаат на потрошувачката на енергија во хотелите, кои се нивните ефекти и кои се нивните влијанија.

Фактори кои влијаат на потрошувачката на енергија во хотелите

Ефекти

Влијание

Згради

Големина

Колку е поголема зградата, толку повеќе енергија е потребна.

Средно

Форма

Хотел каде се е кондензирано во ист објект.

Средно

Старост

Се претпоставува дека новата зграда е подобро изолирана од старата.

Средно

Материјали

Користениот материјал е важен во однос на изолацијата и осветлувањето на зградата.

Високо

Техничка опрема

Изборот на технички (електронски?) апарати е важен, бидејќи тие треба да бидат енергетски ефикасни за да ја намалат потрошувачката на енергија.

Високо

Карактеристики на хотелот

Категорија

Колку е повисока категоријата, толку е поголема енергетската потреба (од 17,30 kwhPAR * за економска класа до 89,35 kwhPAR за луксузна).

Високо

Објекти/услуги

Хотел со само неколку услуги и капацитети ќе троши помалку енергија отколку хотел со многу услуги и капацитети.

Високо

Локација

Климатски

Климата ќе влијае на употребата на климатизација и греење, попотребни во топли/ладни области.

Високо

Локални политики

Локалните енергетски политики влијаат на цената и емисиите на СО2, бидејќи тие ќе го одредат видот на употребената енергија: гас, електрична енергија, нуклеарна енергија, ветер.

Високо

Операции

Менаџмент на енергија

Политиката за управување со енергијата на хотелот е клучна за контрола на трошоците за енергија, бидејќи ќе ги вклучи сите страни (персонал, инвеститори, гости) и ќе постави цели и најдобри практики

Високо

Зафатеност

Зафатеноста ќе влијае на потрошувачката на енергија, бидејќи повеќе луѓе во зградата ќе бараат повеќе енергија. Сепак, сè уште има простори каде што ќе се бара енергија независно од зафатеноста.

Средно

Оперативни часови

Хотелот работи 24/7. Сепак, работните часови можат да влијаат на цената на енергијата во одредени области (поевтино во наменски часови).

Високо

Енергијата во хотелите главно се троши со регулирање на температурата, што во просек претставува 69% од потрошувачката на енергија (63% за греење и топла вода и 6% за климатизација), според REST (2005). Овие бројки можат да бидат уште поважни во екстремни климатски услови, каде што регулацијата на температурата во рамките на зградата бара уште повеќе енергија.

Операторите можат да ја намалат потрошувачката на енергија со прво дефинирање на просечните нивоа на температура во зградите за да се избегнат екстремни температури (на пример, премногу топло, премногу ладно) и да се најде рамнотежа помеѓу прифатливите температури за гостите и соодветното трошење енергија. Прифатлив просек е 19 °C (66 °F), според различни светски здравствени власти.

Во помала мерка, други важни крајни корисници на енергија се кујни и „други неидентификувани“ извори (по 11%). Изненадувачки, осветлувањето / ТВ / радиото е на петто место во оваа класификација (4%), проследено со перење (4%).

Енергетската ефикасност е неопходна. Главните придобивки се:

 • Поголем комфор за гостите и вработените на оддалечени локации;
 • Помало потпирање на фосилни горива;
 • Поедноставни и поевтини примарни и резервни енергетски системи;
 • Пониски барања за одржување и оперативни трошоци.

Истата мора да биде интегрирана во секој аспект на дизајнот и работењето на објектот :

 • Во згради, опрема и апарати (карактеристики на пасивно ладење/греење, електрична опрема со висока ефикасност);
 • На вработените и гостите (едукација и учество).

Според проценките, хотелите можат да успеат да имаат енергетска ефикасност на следниве начини:

 • Трошоци за енергија: 10 до 40% може да се намали со користење на поефикасни методи на потрошувачка на енергија.
 • Трошоци за перење: 10 до 30% може да се намали со можноста за повторна употреба на крпи и постелнина за оние гости кои остануваат повеќе од 1 ноќ на туристичкото сместувањето.
 • Осветлување: Светилки со блескаво светло може да траат 8-10 пати подолго од флуоресцентните (DICK, S. 2007).

Додека трошоците за енергија во хотелите обично претставуваат околу 6% од годишниот обрт, во претпријатијата со „најдобри практики“, овој фактор на трошок е значително намален на 1,5 до 2,8%. Зголемување од 6% на инвестициите во енергетски ефикасен дизајн и опрема може да ја намали потрошувачката на електрична енергија за 10%.

Според Turner (2004), ефективноста на програмите за менаџирање со енергија може да се подобри ако се усвојат 4 основни принципи:

 1. Контролирајте ги трошоците за енергетската функција или дадената услуга;
 2. Контролирајте ги енергетските функции како трошок на производот, а не како дел од производството или општите режиски трошоци;
 3. Контролирајте ги и мерете ги само главните енергетски функции, приближно 20% што сочинуваат 80% од трошоците;
 4. Вложете најголем напор на програмата за менаџирање со енергијата во инсталирање контроли и постигнување резултати.

ПОПУЛАРНОСТА НА СПРОВЕДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОТРОШУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА

 • Енергетско ефикасно осветлување: 60% од интервјуираните хотелиери (благодарение на промотивните кампањи и ефективноста на оваа мерка);
 • Енергетски ефикасна опрема: 45% од интервјуираните хотелиери;
 • Дисеминација на летоци за гости: 30% од интервјуираните хотелиери;
 • Измена или промена на изворот и системот за греење: вообичаено се споменуваат од полските испитаници;
 • Вклучување на системи за обновлива енергија во форма на соларно загревање вода и топлински пумпи: наведени од некои испитаници;
 • Користење на ефикасна опрема со брз поврат на инвестицијата;
 • Комуникација на гостите во хотелот за „добрите гестови“ што треба да ги усвојат;
 • Користење на решенија за обновлива енергија.

Поставување на правилниот план за менаџирање е со енергијата и ефикасност доколку е клучно за хотелите. Но, постојат и други работи што влијаат на ефикасноста на хотелите во аспект на менаџирање со енергијата.

Некои податоци за потрошувачката на енергија во хотелите укажуваа на тоа :

 • Најефикасниот хотел потроши 1/12-ти електрична енергија за еден гостин-ноќ во споредба со најмалку ефикасниот хотел..
 • Ѕвездиот рејтингот на хотелите и видот на удобност на гостите влијаат на потрошувачката.
 • Ефикасниот дизајн, опремата и работењето и ефективното одржување и учеството на персоналот имаат далеку најголемо влијание врз перформансите.

Source: Hotel Energy Solutions (2011)