Тема 4 Како може да се менаџира?

Постојат две можни стратегии:

1-Минимизирање на потрошувачката на вода

 

 

2- Менаџирање со вода и отпадни води

Пример на системи за минимизирање на потрошувачката на вода
Системи со пред-одвојување на измет/урина

Source: https://www.ecovita.net/

Индикатори за ефикасност врз животната средина и придружни примери за совршеност :

 • Дневна потрошувачка на вода по гостин (л /гостин на ден): просечната потрошувачка на вода по турист е ≤ 200 л по гостин на ден.
 • Потрошувачка на вода за еден гостин-ноќевање(л/гостин по ноќевање) и енергија потребна за греење на водата :
  • Имплементација на планови за управување со водите специфични за локацијата, како што се (инсталирање на индивидуални мерачи на проток во сите процеси и сите области со голема потрошувачка на вода, периодична инспекција и одржување на „точките што подлежат на протекување“ на водоводни мрежи и уреди)
  • Вкупната потрошувачка на вода е ≤ 140  Л за гостин-по ноќевање во хотели со целосна услуга и ≤ 100 Л за гостиншпо ноќевање во објекти каде што се делат поголемиот од бањите се заеднички (на пр. хостели)
  • Енергијата потребна за греење на водата е <3 kWh /гостин-по ноќевање за соби со бањи..
 • Проток на тушеви и тоалети, писоари и испирање на тоалети (Л/мин или Л /исплакнење): протокот на тушевите е ≤ 7 Л/мин; протокот на славините во бањата е ≤ 6 Л/мин (≤ 4 Л/мин за нови славини); просечно ефективно исплакнење на тоалетот е ≤ 4, 5 Л; инсталирани се безводни писоари.
 • Имплементација на план за менаџирање со животната средина за базени и примена на озонирање или УВ третман (на пример, намалување на потрошувачката на хлор преку оптимизирана доза и примена на дополнителни методи за дезинфекција како што се озонирање и УВ третман).

Применливост: сите туристички структури, вклучиувајќи ги малите претпријатија

Диверзификација и подобрување на одделни текови

Source: Eusebi A.L., Fatone F., Idro-ed eco-innovazioni per edifici e città circolari e resilienti. Ecomondo

https://www.zandxmechanicalinstallations.com/greywater-recycling/

https://agrilifeextension.tamu.edu/library/water/onsite-wastewater-treatment-systems-graywater-use-and-water-quality/

Собирање на вода од дождскала за градење

Диверзификација и подобрување на одделни текови

Sneek, Lemmerweg-Oost. Третирани се 32 куќи.

Source: Eusebi A.L., Fatone F., Idro-ed eco-innovazioni per edifici e città circolari e resilienti. Ecomondo

ДЕцентрализирана Канализација И Повторна употреба

Различни пристапи

 

Source: Zeeman, 2002 «DEcentralized Sanitation And Reuse (DESAR): DEcentralized Sanitation And Reuse”

Хидропонични системи: технологија за конструиран вертикален ЕКОсистем заснована на растенија за третман на сива вода

Придобивките од вертEКO:

 • Затворање на циклусот на вода
 • Одржливо намалување на потрошувачката на вода (до 50%)
 • Без хемиски и нула потрошувачка
 • Естетски пријатни и повеќе опции за дизајн

Клучна иновација на услугите на екосистемот и интеграција на зелената естетика директно во зградите

Карактеристики:

 • Вертикалното поставување го оптимизира користењето на просторот
 • Инсталација на отворен или во затворен простор
 • Решение за заштеда на трошоци за третман на цврста и фекална отпадна вода
 • Високи стапки на отстранување на загадувачи
 • Мала потрошувачка на енергија
 • Погоден за хотели со голема потрошувачка на вода и зелени површини
 • Забележителни микроклиматски подобрувања, со помала побарувачка за климатизација во затворени простории

Инфраструктура и услуги

Услугите како снабдување со вода и третман на отпадни води имаат за цел да се справат со најголемата побарувачка и да обезбедат одржливост на туризмот во туристичката дестинација.

Индикатори за ефикасност врз животната средина и придружни примери за совршеност:

 • Процент на отпадна вода испратена за секундарно или терцијарно пречистување (%): ≥ 95% од отпадната вода произведена во структурата добива барем еден секундарен третман или еден терцијарен третман за испуштање на чувствителни приемни води, дури и во високата туристичка сезона.
 • Применливост: сите туристички структури, вклучиувајќи ги малите претпријатија.
 • Efficiency of on-site wastewater treatment: When it is not possible to send the wastewater to a centralized treatment, the on-site treatment includes a preliminary treatment (sieve / screen, homogenization and decantation), followed by a biological treatment with> 95% BOD5 removal,> 90% nitrification and anaerobic digestion (outside the site) of excess sludge.
 • Применливост: сите туристички структури, вклучиувајќи ги малите претпријатија кои не се поврзани со системот за канализација
 • Имплементација на рециклирање на дождовница и сива вода што одговара на внатрешната побарувачка на вода и/или систем за рециклирање на сива вода што одговара на внатрешната или надворешната побарувачка.
 • Применливост: сите туристички структури, вклучиувајќи ги малите претпријатија

Тур-операторите се исто така клучни актери во туристичкиот сектор, со значително директно влијание врз:

 • даватели на туристички услуги
 • менаџери на дестинаци и
 • потрошувачи и туристи

Преку овие односи, тур-операторите, исто така, имаат значително индиректно влијание врз еколошките важни синџири на снабдување, кои ги снабдуваат со производи и услуги давателите на услугите за сместување, храна и пијалоци и над еколошки важните функции под надлежност на менаџерите на дестинацијата, како што се планирање на земјиштето и обезбедување услуги во рамките на дестинациите.

Така, тур-операторите се стратешки позиционирани да ги координираат и искористуваат подобрувањата на одржливоста во туристичкиот сектор (т.е. да ги подобрат економските, социјалните и еколошките перформанси на секторот).

 

Индикатори за ефикасност врз животната средина и придружни примери за совршеност:

 • Процент на продадени високо одржливи тури (на пр. Еко-сертификати) (според вредноста) (%):
  • Тур-операторот промовира одржливи туристички пакети во својот општ рекламен материјал.
  • Водечкиот одржлив туризам нуди пакети (на пример, пакети за патувања со австриска ознака за квалитет) кој претставува удел во продажбата ≥ 10%.
  • Тур-операторот користи ефективни методи на маркетинг и комуникација за да поттикне одржлив избор во понудата на туристички пакети.
  • Тур-операторот им обезбедува на сите свои клиенти информации за дестинациите и свеста со цел да поттикнат одржливо однесување во туристичката дестинација.
 1. Научни докази

Cooley et al. (2007) проценува дека хотелите можат да ја намалат потрошувачката на вода во затворените простории за 30% со инсталирање на ефикасни тела за вода. Smith et al. (2009) сугерираат дека минимизирање на потрошувачката на вода во уредувањето може да заштеди 30-50% вода:

 • Базените можат да бидат одговорни за значителна потрошувачка на вода, а најважната мерка е да се намали нивната големина и да се избегнат големи базени при дизајнирање хотели.
 • Тоалетите, тушевите и ограничувачите на проток на славините може да се заменат со поефикасни. Најефикасните тоалети можат да користат дури 1Л за „мини-испуштања“, во споредба со 12Л за постарите модели.
 • Промена на практики за готвење, употреба на ефикасни машини за миење садови и вентили за прскање пред плакнење со помали млазници за да се постигне поголема брзина на вода, употреба на пареа на храна со помалку котел и ефикасно производство на мраз.

Менаџментот може да се фокусира на едукативни програми за вработените и информативни знаци за тоа како да заштедите вода, и преку нив да им се обраќаат на туристите. Мерењето на потрошувачката на вода и воспоставувањето на одредници може да помогне во подобро разбирање на моделите на потрошувачка.

Fortuny, Soler, Cánovas, & Sánchez (2008) покажуваат, на пример, дека многу технологии за заштеда на вода, како што се ограничувачи на проток на славини и тушеви, или лавански цистерни со намалени опции за испуштање кои имаат кратки времиња за поврат помеѓу 0,1 и 9,6 години, што ги прави економски привлечни.

Ниските трошоци за вода се потенцијална пречка за акција. Политиката за вода, треба да се фокусира на менаџирање со потрошувачката преку зголемување на трошоците и каде што може да се побара значително зголемување на цените на водата за да се зголеми свеста и засегнатите страни да се вклучат проактивно во мерките за заштеда на вода.

Проценката на хотел со 30 соби откри дека 67% од аераторите на славината во соби за гости се неисправни и протекоа со проток до 21 литар/минута. Инсталирањето на аератори од 5,6 литри/мин може да ја намали потрошувачката на вода за повеќе од 200.000 евра литар/година и да заштеди 2000 евра годишно. Оваа мерка бараше инвестиција од 150 ЕУР и понуди рок на враќање на инвестицијата од 5 недели.

Следното видео нуди пример за тоа како да се намали потрошувачката на вода во хотелите:

Студија на случај

Референции

Bonanno et al., (2018)

Cirelli, 2016

Локација

Сицилија

Тип на студија на случај

Агро-туризам

Решение

Природни засновани решенија на отпадни води решенија и конструирани третмани на мочуриштата

Постигнато подобрување

Управување со отпадните води

Референции

Cirelli, 2016

Локација

Сицилија

Тип на студија на случај

Агро-утирзам

Решение

Природни засновани решенија на отпадни води решенија (конструирани третмани на мочуриштата)

Постигнато подобрување

Управување со отпадните води

Референции

Italian Eco Hotel

Локација

Венеција

Тип на студија на случај

Хотел

Решение

Намалување и повторна употреба на вода

Постигнато подобрување

Намалување на потрошувачката на вода за 31%

Применети стратегии:

 • Избор на опрема за удобност и материјали со ниско влијание
 • Намалување и повторна употреба на вода
 • Намалување на јаглеродниот траг на гостите
 • Капење на био-езеро, базен со жива вода без траги на хемиски производи за прочистување, создадени преку водни растенија и природна оксигенација.

Референции

3 Ears agritourism

Локација

Замокот на Шпедалето, регионот на Тоскана

Тип на студија на случај

Агритуризам Сместување

Решение

Био-базен (половина базен и половина езеро) со природни решенија и третмани

Постигнато подобрување

Елиминација на употребата на хемикални реагенси и ограничена потреба од периодично додавање вода за ребалансирање на нивото спуштено до испарување

ЕКОТУРИСТ Водена јамка (Ecolodge) на островот Тинос

Иновативното решение беше спроведено во рамките на H2020 проектот финансиран од ЕУ наречен HYDROUSA . Во Ecolodge, водните јамки се интегрираат во оддалечен еко-туристички објект.

Системите за враќање на дождовницата и водата од пареа се демонстрираат во рамките на објектите на еко-туристичкото одморалиште „Tinos Ecolodge“. Ова вклучува производство на вода за пиење од вода за пареа користејќи систем за фаќање магла. Отпадните води се третираат од трска и се рециклираат локално во земјоделството.

Вратената вода во моментов се користи за наводнување на 0,15 ха локални култури. Објектот е лоциран надвор од постоечкиот просторот и со тоа сите активности ќе се напојуваат со употреба на обновлива енергија.

Систем за собирање дождовница: Ова иновативно решение беше имплементирано во рамките на Проектот H2020, финансиран од ЕУ, наречен HYDROUSA.

Решението ќе го надгради постојниот систем за собирање дождовница на домашни резиденции лоциран во село Миконос за да ја поврати водата за пиење по бавната филтрација од песок и повторно да се наполни  со вода аквиферот, ублажувајќи го долгогодишниот проблем со навлегување на солена вода.

Водата ќе се користи за одгледување лаванда за производство на есенцијално масло.

Samba Hotel е големо одморалиште (441 соба), и има зелени површини и надворешни базени, конференциска сала, бар и ресторан.

Предложеното решение во рамките на проектот demEAUmed интегрира иновативни технологии за третман на вода, TIC и алатки за управување со вода. Различни докажани технологии за третман на вода на пре-маркетинг ниво, се комбинираат правилно за да третираат и прилагодат различни текови на вода за потребите на различните области во одморалиштето, истовремено заштедувајќи потрошувачка на свежа вода и намалување на влијанието врз животната средина и социо-економијата на безбеден начин.

 • Сертифициран од EMAS и ISO14001
 • Користење на вода од 25,000 до 34,000 м3/годишно (100 до 135 Л/лице/ден)
 • Систем за сива вода за шољи

Виенскиот бутикехотел со три ѕездички Stadthalle Wien е првиот хотел во светот со нула-енергетски биланс во урбаните области. Хотелот користи вода само од сопствениот бунар за наводнување на растенијата и цвеќињата во градината.

Хотелот користи соларна енергија за греење и дождовница за исплакнење на тоалетот. На гостите им се нуди и 10% намалување на цената на собата доколку патуваат со воз или велосипед. Доколку имаат електрични автомобили, можат бесплатно да ги пополнат на електричната станица на хотелот. Исто така, појадок се состои, колку што е можно, од органска храна.

Греењето на хотелот користи вода загреана од постројка за соларна енергија од 130м2. Пумпа за греење на подземна вода, три ветерни тркала и повеќе од 80м2 голема фотонапонска постројка создаваат толку многу енергија што не само се пополниваат енергетските потреби на новиот хотел, туку може да се емитува енергија и до главниот (оригиналниот) хотел и мрежата за снабдување за еколошката електрична енергија.

Полнењето на резервоарите за испирање на тоалетите, како и наводнувањето на градината се врши преку систем за собирање дождовница. Свежиот воздух за контролираната климатизација се загрева со постројка за соларна енергија, а во текот на летото зградата може да се лади со ладна подземна вода што се пумпа низ бетонскиот таван. Притоа, компанијата не мора да користи климатизација што троши енергија, а потрошувачката на енергија исто така се намалува со употреба на ЛЕД и осветлувањето за заштеда на енергијата.