Тема 3 EMAS (Систем за Управување на Животната Средина)

Главни фази на ЕМАС: 10 чекори и 4 клучни принципи (Планирај-Направи-Провери-Дејствувај)

 1. Контактирајте го вашето надлежно тело

Тие ќе ви помогнат со технички совети и со истражување на можностите за финансирање, но тој исто така може да ве советува за тоа кој консултант да ангажирате за вашата организација.

 1. Спроведете првичен преглед на животната средина

Тоа е проценка на проблеми кон животната средина предизвикани од организацијата. Постојат пет главни делови во прегледот на животната средина:

  • Определете ги внатрешните и надворешните прашања што можат позитивно или негативно да влијаат на ЕМS на организацијата;
  • Анализирајте ги очекувањата на заинтересираните страни;
  • Проценети ги тековните еколошки перформанси според тековните активности на организацијата;
  • Идентификувајте ги директните и индиректните влијанија врз животната средина (со перспектива на животниот циклус);
  • Одредете ги применливите законски барања.
 1. ПЛАНИРАЈ: Дефинирајте ја политиката за животната средина и програмата на ЕМS на вашата организација

Важен чекор во развојот на ЕМS е јасно дефинирање на неговиот опсег. Политика за животна средина и програмата за животна средина се наменети за структурирање на ЕМS. Улогата на ЕМS е да обезбеди нивно успешно спроведување.

  • Политика за животна средина: Тоа е јавен документ подготвен од организацијата со кој се прогласува заложба за животната средина. Тоа е исто така рамка за поставување цели и таргети, бидејќи укажува на намерата на организацијата во однос на перформансите.
  • Програма за животна средина: Тоа е акционен план на организацијата што ја преведува политиката за животна средина во прецизни цели (глобални цели на животната средина) и таргети (очекувања за перформанси). Содржи конкретни мерки, вклучително и одговорности и средства за нивно постигнување. Тоа преставува двигател за постојано подобрување.
 1. НАПРАВИ: Спроведете го вашиот EMS

Спроведете го она што го научивте од првичниот преглед. Важно е да имате активно учество на вработените, за да може ефективно да се спроведе. Вие ќе треба да обезбедите интерактивна и транспарентна внатрешна комуникација, но исто така да им обезбедите специфични програми за обука, со цел да ја зголемите внатрешната свест.

 1. ПРОВЕРИ: Проценете ја ефективноста на ЕМS преку внатрешна ревизија врз животната средина

Мониторирајте ги перформансите на вашите процеси во однос на аспектите на животната средина. Тоа може да се спроведе од внатрешен ревизор или од надворешни експерти, сè додека тој останува објективен. Важно е да се развие контролен панел за управување со индикатори за еколошки перформанси, со цел да се управуваат перформансата на организацијата што е можно подобро. Таа исто така овозможува организацијата да биде јасна и транспарентна и лесно да ги споредува информациите.

 1. ДЕСТВУВАЈ: Континуирано подобрување на вашите перформанси врз животната средина

Идентификувајте ги грешките, документирајте ги и анализирајте ги со цел да ги отстраните нивните причини.

 1. Поднесете го извештајот за животната средина

Овој документ е ваш прозорец кон светот. Накратко треба да се споменат перформансите кон животната средина на организацијата до засегнатите страни. Таа ги опишува достигнувањата во однос на тековните цели и новите таргети на животната средина.

 1. Проверете ЕМS да биде верификуван и валидиран од страна на верификаторот на животната средина

Вториот е независен. Вашето надлежно тело може да ви помогне да најдете информации за акредитирани верификатори на животната средина. Со анализа на документи, посета на организацијата и испрашување на вработените, тој ќе ја процени усогласеноста на организацијата со ЕМАS регулативата. 

 1. Поднесете ја регистрацијата

Откако ќе биде верифицирана и валидирана, организацијата може да ја испрати до надлежното тело:

  • Декларацијата потпишана од верификаторот на животната средина со која се докажува дека верификацијата и валидацијата е направена во рамките на ЕМАS регулативата (Анекс VII од регулативата);
  • Пополнет образец за апликација (Анекс VI од Регулативата);
  • EMAS изјава за животна средина која беше валидирана;
  • Доказ за плаќање на надоместоци (доколку е применливо во вашата земја).

Овие документи ќе се сметаат како апликација за регистрација. Откако ќе го добиете, Надлежното тело ќе ја регистрира организацијата и потоа ќе биде и во европскиот EMAS регистар.

 1. Промовирајте ги креденцијалите на вашата организација

Сега можете да ја покажете вашата посветеност за животната средина кон клиентите, добавувачите и властите (на пример, со користење на логото).Како МСП, досегањето до сертификација за животната средина како ЕМАS може да биде огромно.

Со цел да се олесни овој процес, специјално беше развиена EMAS Easy методологијата за поддршка на малите организации.

За повеќе информации, кликнете тука.