Тема 3 Чекори за воспоставување мрежа со циркуларна вредност

Најдобрите соработки – и најдобрите резултати – можат да дојдат од оддалечување од традиционалните врски на снабдувачки трансакции, кон заедничка визија и заеднички можности за постигнување на одржливи, долгорочни цели.

 • Воспоставете јасно раководство за водење на процесот и вклучување на организацијата за создавање поддршка.
 • Создадете заеднички вредности за да инспирирате иновации и да изградите доверба.

Мапирањето на клучните засегнати страни и последователните материјални и финансиски текови овозможуваат идентификување на затворени циклуси што даваат најголема вредност, давајќи му на деловниот случај дополнителна сила и тежина.

 • Мапирајте го вашиот синџир на вредности за подобро разбирање на целокупниот синџир на вредности и идентификување на победнички ситуации во врска со еколошките, економските и социјалните придобивки (т.е. материјални, финансиски, комерцијални и договорни прашања) за да се постигнат долгорочни цели на одржливост.
 • Идентификувајте групи на засегнати страни со усогласени интереси што можат да придонесат за остварување на таа вредност.
 • Дајте им приоритет и вклучете ги засегнатите страни кои создаваат вредност.

Трансформацијата на синџирот на вредност вклучува посветеност од широк спектар на засегнати страни. Од суштинско значење е подготовката на темелен план за комуникација и ангажман на засегнатите страни уште од самиот почеток. Бројот и комплексноста на засегнатите страни се зголемува во циркуларниот пристап, во споредба со линеарниот пристап, затоа дефинирањето на јасни одговорности и улоги во ко-креативниот процес е од суштинско значење.

 • Воспоставете ги и согласете се на овие одговорности и обврски во раните фази за да избегнете недоразбирања и други потенцијални проблеми.
 • Воспоставете нетрадиционални договорни механизми.
 • Воспоставете шеми за поттик за соработка.
 • Воспоставете материјали и механизми за следење на податоци.

Разбирањето на потребите за мотивација и комуникација на секоја од заинтересиран страни овозможува создавање силен и привлечен наратив за секоја публика, притоа зајакнувајќи ги обврските и меѓусебните односи

 • Дефинирајте план за комуникација со јасни и концизни пораки за да го објасните и гарантирате разбирањето на мерливите придобивки од соработката за сите партнери, надвор од договорените одговорности и обврски.
 • Прилагодете ги пораките на различни групи на засегнати страни.
 • Воспоставете отворени канали за комуникација за да ја олесните координацијата, транспарентноста и довербата.