Тема 3 Намалување, повторна употреба и рециклирање… и преместување

Споредувајќи ги дефинициите што се користат во литературата, Кирхер, Реике и Хекерт (2017), откриле дека повеќето научници ја опишуваат циркуларната економија повикувајќи се на т.н. „3Р“ како „Намали, повторно употреби и рециклирај“ или „Намалување на материјалните потреби и отпад, повторна употреба на производи и делови од производи, и материјали за рециклирање”. Екстракцијата на материјалот се намалува со употреба на помалку материјал. Производите се направени од повторно употребувани делови и материјали и по фрлањето на производот, материјалите и деловите се рециклираат.

Во циркуларната економија вредноста се создава со фокусирање на задржување на вредноста. Со одржување на материјалните текови колку што е можно почисти за време на целосниот синџир на вредност, вредноста на овој материјал се задржува. Тековите на чисти материјали може да се користат повеќе пати за да се обезбеди одредена функционалност или услуга, притоа правејќи само една инвестиција.

Овој пристап на 3Р довел и до други „Р“-ови, други видови на дејства што се циркуларни бидејќи „повторно“ насочуваат енергија или ресурси во одреден циклус, за да избегнат да станат отпад:

Source: Hitesh Dewasi (unsplash.com)

Одбиј

Престанете да користите производи што и штетат на животната средина.

Намали

Користете општо помалку ресурси, а особено користете помалку штетни, неекономични или производи што не можат да се рециклираат.

Повторно употреби

Користете повторно, за истата намена, производи што може да се фрлат, на пример, производи од втора рака.

Пренамени

Користете повторно, за друга намена, но без да ги трансформирате, производите кои што можат да бидат фрлени залудно.

Рециклирај

Производот што можеше да се фрли сега се трансформира (со обична потрошувачка на енергија) за да се искористи повторно за истата или друга цел, на пример, рециклирање на стаклено шише од стакло » рециклирање на пластични шишиња » јакна од руно.

Регенерирај /

Обнови

Создадете нови ресурси, на пример, компост, соларна енергија од соларни панели.

Редизајнирај / Преиспитај

Променете го вашиот систем така што ќе троши помалку, на пример, засадете дрвја за да имате сенка и да избегнете употреба на климатизација во објектот.

Релоцирај

Променете ја локацијата на снабдувчот за да го ограничите транспортот (потрошена енергија и генерирање на отпад).

Замени

Префрлете се на производи или услуги што имаат подобра енергетска ефикасност и ресурси, на пример, заменете ги сијалиците со лед – светилки.

Меѓу овие принципи, некои „Р“ имаат подобри влијанија врз животната средина од другите и прво треба да се изучат. Подобро е да се одбие / избегне употребата на ресурси отколку да се обиде да ја намали нивната употреба. Откако веќе не е можно да се намали нивната употреба, тогаш размислете за можноста за повторна употреба на овие ресурси. Ако не постои начин повторно да се користат, тогаш подобро е да се рециклираат отколку да се фрлат (по можност да се добие енергија од нив отколку да се фрлаат на депонија).

Р - Пирамида

Source: European Waste Framework Directive, Waste hierarchy (2021).