Тема 3 Зошто истата мора да запре?

Еколошкиот отпечаток мери колку брзо се трошат ресурсите и се создава отпад. Обично се споредува со био капацитетот на местото или со тоа колку брзо природата може да апсорбира отпад и да генерира нови ресурси, што доведува во повеќето места дефицитот на био-капацитетот да биде поголем од резервите за био-капацитет, што се гледа во следната шема.

Еколошкиот отпечаток разгледува многу варијабли. СО2 емитирана од човекот и генерирана од шумата е само една од овие варијабли, други се, на пример, потрошувачката на храна и растителна земја наспроти развој на пасишта или потрошувачка на хартија и дрво наспроти развој на шума.

Мерејќи го еколошкиот отпечаток, знаеме дека денес, повеќето од нас трошат повеќе ресурси отколку што може да обезбеди земјата…

И не можеме едноставно да кажеме дека не сме свесни за ова.

Source: Global Footprint Network (2019).