Тема 3 За бизнисте

Циркуларната економија доведува до размислување во 3 димензии наместо во 2-те вообичаени димензии на линеарната економија. Постои додаток на влијанието врз животната средина на вообичаените димензии на цена и квалитет. Ова генерира многу нови перспективи за деловните субјекти кои го користат овој модел, притоа создавајќи иновации, како и економски придобивки.

Source: Albert, M., Ecores (2021).