Тема 2 Циркуларност! Но, што тоа значи?

Во едноставни термини, тоа значи дека секоја работа (материја, енергија, отпад) што излегува од процес станува ресурс за друг процес. Ништо не е изгубено, сè е трансформирано. Помислете што се случува во природата, каде мртвите лисја создаваат хумус кој ги храни дрвјата.

Циркуларната економија има за цел да воспостави доблесни кругови во кои се произведуваат и трошат добра и услуги без да се трошат ограничените ресурси на земјата. Ресурс треба да се користи во неколку јамки, да се користи и да се трансформира повторно и повторно, сè додека идеално не се врати во природата, каде што ќе се користи од екосистемот.

Циркуларната економија се обидува да го обнови капиталот, без оглед дали е тоа финансиски, производствен, човечки, социјален или природен. Ова обезбедува подобрен проток на добра и услуги.

Системскиот дијаграм го илустрира континуираниот проток на технички и биолошки материјали низ т.н. „вредносен циклус“.

Погледнете го видеото за да разберете како може да се прочита дијаграмот:

Еве едноставен пример за овие „циклони“ кои се во основата на циркуларноста

Откако ќе се користи, едно стаклено шише може да биде:

  • Измиено за повторно полнење
  • Ставено во кутија за рециклирање, потоа смачкано и потоа стопено ја на 1500 ° C за да се формира  ново стаклено шише.

Доколку сите шишиња стаклени влегуваат во овие процеси, нема да има потреба повеќе да се користи песок за производство на стаклени шишиња. Тоа е циркуларноста!

Source: Ecores (2021).