Тема 2 Хиерархија на отпад од храна

Хиерархијата на отпадот од храна (или хиерархијата за обновување на храната) утврдува чекори за спречување и управување со отпадот од храна, со цел да се минимизира влијанието врз животната средина.

 1. Првата акција е да се спречи суровините и преработената храна да станат отпад.
 2. Потоа да се прераспределат нејадените производи на луѓето кои имаат потреба, а потоа и на добитокот.
 3. Следната опција ќе биде да се рециклира со процес на анаеробно дигестирање, создавање ѓубриво и биогас или со компостирање.
 4. Ако ништо од ова не е можно, тогаш отпадот треба да се фрли. По можност да се согорува со обновување на енергијата, потоа да се согорува без обновување на енергијата, а најлошата опција е да се испрати на депонија.

Хиерархија за отпад од храна – ЕУ

 • Одбијте го отпадот со соодветно управување со залихите со ротирачки залихи
 • Намалете го отпадот со сервирање контролирана порција.
 • Повторно користете соодветна подготвена неварена храна или зготвена храна што не се служи во други оброци, испланирајте менија што користат остаток од храна.
 • Прво користете ја храната што е близу до датумот на истекување.
 • Секогаш следете ги барањата на вашите локални стандарди за хигиена на храна.
 • Подготвената храна и прехранбени производи кои се уште се безбедни може да се прераспределат.
 • На клиентите може да им се предложи т.н. „кесичка за дома“ за да ги земат остатоците од храната.
 • Донацијата може да се изврши во добротворна асоцијација: ова ќе биде детално прикажано подоцна во модулот бидејќи е една од најдобрите можности во однос на циркуларноста и социјалното влијание.
 • Отпадот од храна од растително потекло може да ги храни животните: ветеринари или земјоделски канцеларии можат да помогнат да се знае специфичната регулатива и да се најдат соодветни можности.

⮚може да се ангажира преку партнерство со банки за храна и слични добротворни организации. На пример, Red Alimenta е организација на волонтери во Толедо која собира вишок храна и им ја доставува на луѓето кои имаат потреба. Мрежата на волонтери во различни населби во градот собира и дистрибуира вишок подготвена храна од ресторани, училишта или болници.

Идејата е прилично едноставна, но бара одредена организација. Следниве препораки се подготвени заедно од HOTREC и Европската федерација на банки за храна (FEBA) со цел да им се помогне на установите за угостителство да се вклучат во донации:

 • Имајте одговорно лице;
 • Изберете сигурен партнер за донации, склучете со него формално партнерство;
 • Идентификувајте која храна може да се донира;
 • Чувајте ја на соодветен начин храната што треба да ја донирате, бидете свесни за тоа како може и треба да биде пренесувана.
 • Промовирајте ја вашата акција кон вашите клиенти, тоа е начин за едукација за отпадот од храна;
 • Водете внатрешна евиденција за секоја донација;
 • Размислете за даночните бенефиции што може да ги предизвика, во зависност од вашата земја;
 • Имајте исти барања за безбедност како и храната што се служи за редовни клиенти.