Тема 2 Стратегии, можности и придобивки на циркуларните мрежи

Организациите можат да развијат различни стратешки вредносни мрежи во циркуларна економија:

 • Индустриска симбиоза: Протокот на отпад од една компанија се користи како влез за друга компанија / компанија, обично во одредена регионална средина. Дел од вашиот отпад може да биде корисен за локален производител да развие нови производи со него.
 • Управување со враќањето назад: Организирање на логистика (т.е. преку мрежна соработка) за враќање на производите од крајот на животот од клиентот, олеснување на извршувањето на стратегијата за одржливо управување со материјалите (т.е. враќање на мебелот во хотелската соба кога треба повторно да се произведе за т.н. „втор живот“).
 • Пристап на платформи: Интернет или решение за лице кое овозможува заедничка употреба на средства (т.е. материјали, знаење, инфраструктури, време, па дури и простор). Може да се користи платформа за е-мобилност на една дестинација.
 • Соработка со клиент: Организација во која компанија и клиент ефикасно соработуваат за создавање и фаќање вредност, развивање на нови кружни деловни модели. Оваа стратегија може да биде тесно поврзана и со претходно споменатите системи за враќање.
 • Близина или локализација: Организирање на физичките текови на ресурси и производи на локално ниво (т.е. управување со локален синџир на снабдување, локално 3Д производство, итн.). Производите засновани на близина се дел од оваа стратегија на т.н. Нулта-миља домашни производи.
 • Соработка на вредносна мрежа: Соработка помеѓу различни деловни активности, владини тела, локални заедници, невладини организации или други организации низ целата вредносна мрежа за да се постигне заедничка цел.

Поврзувањето и зајакнувањето на мрежата на актери во нивниот синџир на снабдување и пошироко, е всушност, создавање мрежа со синџир на вредност, преку управување со транспарентноста на податоците, трансакциите, материјалните текови, одговорностите и споделувањето на придобивките кое пак претставува клучен фактор за затворање на јамките на ресурсите и за спроведување на циркуларни практики.

Овозможувачи и бариери за воспоставување вредносна мрежа за кружна соработка

 Овозможувачки фактори:

 • Гарантирање на транспарентна комуникација и размена на информации и знаење (т.е. за производи, процеси, итн.) Со сите вклучени засегнати страни (во рамките и / или преку синџири на вредности и сектори).
 • Префрлување од заштитни приоди кон поотворени структури и соработка. Осигурување дека соработката е прагматична.
 • Да се има заедничко разбирање за воспоставената врска и меѓусебната доверба. Договарање за стратешка долгорочна визија и рамка од сите вклучени засегнати страни.
 • Да се гарантира дека сите партнери се посветени, споделувајќи заеднички цели, вредности, очекувања и заемни можности (т.е. долгорочни погледи и краткорочни придобивки).
 • Разбирање на целиот синџир на вредности и идентификување на дополнителната вредност добиена преку воспоставување на соработката.
 • Обезбедување взаемна поддршка.
 • Воспоставување на прогресивно раководство кое ќе може да ги идентификува стратешките шампиони, да промовира споделени вредности и размислувања и да вклучи релевантни чинители.
 • Јасна координација на синџирот, договорни и финансиски механизми.

Бариери:

 • Конфликти на податоци, како резултат на недостаток на информации или разлики во толкувањата. Конфликти во врски, поради постоење на стереотипи, лошо комуницирање или силни емоции и негативни однесувања;
 • Тешкотии за промена на културата и организациските основи на организациите. Правни и административни товари (т.е. институционален систем што е усогласен со принципите на линеарна економија);
 • Ментални, лични бариери;
 • Структурни конфликти, вклучувајќи ограничувања поврзани со времето / географијата, разлики во доделувањето улоги и неизбалансирано ниво на моќност над ресурсите;
 • Недостаток на ИКТ решенија кои можат да гарантираат достапност на податоци за ефикасност за сите засегнати страни на транспарентен начин;
 • Пречки што произлегуваат од разликите во целите и вредностите на вклучените засегнати страни. Комплексноста на синџирите на вредности;
 • Недостаток на квалификуван кадар;
 • Тешкотии што можат да ги имаат индустриските клиенти за разбирање на вредноста или перспективата на животниот циклус на производите и услугите;
 • Потенцијални конфликти помеѓу одржливоста и профитабилноста;
 • Недостаток на договор за тоа како да се распределат трошоците вклучени во развој на кружни решенија и недостаток на финансиски решенија или ресурси;
 • Недостаток на поддршка за интеграција на целите на одржливост во производите и услугите.