Тема 2 Развој и карактеристики на КП

Тема 2 дава воведув во карактеристиките на КП, почнувајќи од разбирање за причините зошто моделот добива привлечност во  последните години.

Различни двигатели го објаснуваат експоненцијалниот раст на колаборативната потрошувачката во текот на последните години, особено технолошките иновации и преместувањето на вредноста на потрошувачот кон пристап и споделување заради економската, социјалната и еколошката реалност. Анализата на овие двигатели овозможува да се разбере развојот и карактеристиките на КП, како и неговите клучни предности во споредба со традиционалните модели.

Во 2016 година, Европската комисија ја потенцира централната улога на платформите во нејзината дефиниција на кооперативната економија :

Терминот колаборативна економија се однесува на бизнис модели каде што активностите се олеснети од колаборативни платформи што создаваат отворен пазар за привремена употреба на стоки или услуги што честопати ги обезбедуваат приватни лица.

Моделот на КП не само што е економски феномен во подем, туку е и технолошки, кој го следи развојот на Интернет, кој стана главниот канал преку кој добавувачите обезбедуваат информации и решенија директно до потрошувачите.

Всушност, основата на КП не е нешто ново во суштина бидејќи  споделувањето е појава стара колку и човештвото. Поединци секогаш разменувале стоки и услуги на peer-to-peer начин и тоа ќе го прават секогаш.

Сепак, концептот расте со значително темпо во текот на последните години со развојот на информатички и комуникациски технологии (ИКТ).

Интернет-технологиите ја олеснуваат врската помеѓу поединци (даватели на услуги и потрошувачи) преку онлајн колаборативни платформи, доведувајќи го моделот на КП да се развие во размер што не беше можно пред интернет. Дигиталните платформи за споделување усогласуваат две фрагментирани страни на пазарот, дозволувајќи им на организациите и поединците пристап до пошироки пазари и заедници. На паралелен и комплементарен начин, во текот на последните години, технолошкиот развој на мобилните уреди им овозможува на поединците пристап до Интернет на секое  време и место.

Source: Botsman (2015), Camacho-Otero (2018).

Намалената куповна моќ по економската криза и високата стапка на невработеност ги натера многумина да обрнат поголемо внимание на цените и вредноста на парите. Во таа перспектива, КП нуди можности за финансиски награди и заштеда на трошоци.

Дигиталните платформи придонесуваат за значително намалување на трошоците за трансакција на производи и услуги преку поврзување на корисниците и координирање на нивните одлуки во корист на обете страни..

Поединци тргуваат со своите средства со други физички лица во замена за финансиски надомест.

Одние сме она што го поседувамевоние сме она на што можеме да пристапиме (Belk, 2014)

Потрошувачот има направено поместување на вредноста од сопственост кон привремено несопственост на стоката. Луѓето станаа свесни дека она што навистина им треба е придобивките од стоката, а не самите производи. Има промена истотака и во односот што  поединците го имаат со предметите, бидејќи вредноста сега се става на задоволување на потребите, преку употреба на стоки или услуги, наместо на самото поседување на стоката. Во таа перспектива, потрошувачите сè повеќе сметаат дека паметен избор е „споделување наместо поседување„” (Camilleri, 2017).

Врз основа на оваа поместување на вредноста, колаборативната потрошувачката има намера да ги адресира трошоците за имот и на оптималното користење на средствата. Всуштност, клучна карактеристика на КП е тоа што им овозможува на физичките лица да тргуваат и да ги споделуваат своите недоволно искористени средства со други лица. Користејќи го примерот на автомобил што се користи во просек 8% од времето (Sacks, 2011), станува јасно дека споделувањето има практична и економска смисла за потрошувачите, како и за животната средина (Белк, 2014).

Така, во согласност со главните мисии на циркуларната економија, КП моделот нуди можност за подобро искористување на ресурсите, овозможувајќи користење на неактивно средство, интензивирање на употребата на инаку недоволно искористените средства и олеснување на повторна употреба на производи што веќе не се бараат.

Во свет со постојано растечко население и зголемена урбана густина, местата стануваат сè помали, градовите се пренатрупани, што подразбира дека треба да се намали бројот на имотот..

Мотивациите на потрошувачите за прифаќање практиките на колаборативната потрошувачка одат подлабоко од економските димензии како што се пониските цени. Креирањето на вредноста на таквиот модел не може да биде ограничено на финансиска вредност.

Погодноста е важен позитивен аспект на КП бидејќи истиот им дава голема флексибилност на потрошувачите кои пристапуваат кон производот само за времето што е потребно, а со тоа се овозможува намалување на трошоците (без почетни инвестиции, ниту трошоци за одржување) и просторна погодност.

Во последните години, се зголеми свеста за вредноста на нашата планета, особено во однос на идните генерации и притисокот врз сите чинители на општеството да придонесат за одржлив развој. Како последица на тоа, многу поединци бараат начини на конзумирање на еколошки и одржлив начин, на пример преку намалување на отпадот, купување на половни или рециклирани производи и/или купување на локални средини. Во таа перспектива, концептот на КП нуди неколку придобивки кон животната средина во споредба со конвенционалната потрошувачка.

Особено, еколошката криза го поттикнува поединецот да размисли за сегашниот консумеризам модел. Овој модел е феномен што ја опишува склоноста, па дури и начинот на живот, на потрошувачите да стекнуваат и консумираат секогаш повеќе добра и услуги, со што ги тера да купуваат нови предмети и да ги отфрлаат старите (кои се сепак функционални), додека производителите работат на намалување на животниот век на производите (планирана застареност) за да се зголеми темпото со кое потрошувачите ги заменуваат апаратите..

Усвојувањето на практиките на КП ја поддржува борбата против консумеризмот и го поттикнува преминот кон пост-потрошувачко општество, бидејќи тоа овозможува спречување на нови набавки и споделување на неактивен имот. Фокусот тука е ставен на благосостојба преку потрошувачка базирана на пристап, преминувајќи над материјализмот. На тој начин, потрошувачите работат на одржливо намалување на личната потрошувачка и отпад и придонесуваат за подолга и поинтензивна употреба на производи, при што производителите се охрабруваат да произведуваат долготрајна стока. Покрај тоа, се создава помалку отпад бидејќи помалку производи се потребни за да се задоволи иста количина на луѓе.

Луѓето се во срцето на КП бидејќи тие можат да бидат и даватели и потрошувачи на стоки и услуги. Тие се поттикнати бидејќи можат да станат микро-претприемачи и да соработуваат директно едни со други, стекнувајќи моќ и контрола врз процесот на потрошувачка. Силна страна на КП, оправдувајќи го неговиот брз раст, е тоа што се прилагодува на потребите на потрошувачот, наместо обратно.

Зголемениот успех на КП моделот го следи и фактот дека тој создава социјална вредност бидејќи дава пристап до производи за потрошувачите кои не можат да си дозволат да ги купат.

Понатаму, КП ја зголемува интеракцијата на поединеците едни со други, бидејќи луѓето се поврзани и се среќаваат едни со други. Во таа смисла, поединците трошат додека се чувствуваат дел од заедницата на активни граѓани. Nwaorgu го означува КП како обновување на заедницата бидејќи се заснова на интеракција во заедницата. Социјално поврзување, доверба и солидарност меѓу индивидуи се јасни позитивни социјални ефекти на КП, совпаѓајќи се со времето во кое има растечката потреба да се почувствува  социјалната поврзаност, илустрирано со големото значење и влијание на социјалните мрежи во нашето општество. Претставник на новата доверба во индивидуите во КП, оценките на клиентите и прегледите на производите на платформите и социјалните мрежи станаа клучни фактори во одлуките за потрошувачка на поединци.

Сумирајќи, КП вклучува три различни страни:

  • Даватели на услуги: Сопствениците на недоволно искористените средства (или ресурси, време, вештини) кои нудат можност да ги тргуваат или да ги споделуваат за одреден временски период. Тие можат да бидат приватни лица, како и професионални даватели на услуги.
  • Потрошувачи: Тоа се трагачи по специфични средства.
  • Дигитална колаборативна платформа: Дигиталните платформи создадени и управувани од приватни компании во поголемиот дел од времето, играат улога на посредник бидејќи ги поврзуваат давателите и потрошувачите, со што се совпаѓа побарувачката и понудата. Додека давателите и потрошувачите се во можност да го поврзат и практикуваат КП без да поминуваат низ дигиталните платформи, последниве го доведуваат развојот на КП во економијата во многу поголем обем. Всуштност, тие ја олеснуваат врската и координацијата на актерите и со тоа споделувањето и размената на стоки и услуги. Така, иако несуштински, дигиталните платформи се клучен актер.

КП практики

Ботсман има намера да го разјасни понатаму концептот на КП со истакнување на три начини за практикување на колаборативната потрошувачка. :

  1. Систем на производ-услуга (or Функсионална Економија):

Пристапете до придобивките од добрата или услугите без потреба да ги поседувате основните средства.

Пример: Vélib е систем за споделување велосипеди во Париз, кој се состои од  станица проширена низ градот, опремена со автоматски терминал за изнајмување и систем за плаќање по минута.

  1. Колаборативен животен стил:

Не само физичката стока, туку и средствата што не се производи (како што се простор, вештини, време или пари) се разменуваат на нови начини, т.е. се споделуваат, се заменуваат и се разменуваат.

Пример: Just Park е услуга што ги поврзува луѓето со неискористени места за паркирање со луѓето на кои им се потребни.

  1. Пазари за прераспределба:

Добра што се недоволно користени или несакани се прераспределуваат таму каде што се потребни

Пример: BookMooch е заедница за размена на книги онлајн.

Следното видео нуди повеќе примери на организации кои применуваат КП практики кои даваат значење за да го илустрира неговото растечко влијание и важност: