Тема 2 Потрошувачка на енергија и туризам

Лесно може да се наведе дека главно зад зборовите енергија и циркуларна економија се наоѓаат следниве тематски теми: високо ефикасни енергетски системи, одржливо управување со енергијата и имплементација на технологии засновани на обновливи извори, како и одржливо користење на расположивите ресурси.

Постои огромна разновидност и диспаритет во нивото на имплементација на правилата за циркуларна економија во контекст на енергијата од страна на МСП од туристичкиот сектор. Исто така, не е изненадувачки што оние земји со поголеми извори на употреба на обновлива енергија, спроведувањето на концептите на циркуларна економија е повисоко и имаат повисоко ниво на свесност во врска со климатските промени. Во енергетската индустрија, циркуларната економија се фокусира на оптимизација на 3 основни аспекти :

  • Користење на извори на енергија – производство на енергија;
  • Користење на нуспроизводи и вишок на енергија – соработка помеѓу производствената индустрија и соработка на урбано ниво;
  • Потрошувачка на енергија од крајниот примач – врска и комуникација со клиентот.

Енергијата е од клучно значење за туризмот. Снабдувањето со енергија, употребата и ефикасноста се сите главни проблеми за мрежите. Трошоците за технолошки интензивни решенија имаат тенденција да бидат високи. Според анализата на европските хотели, за повеќето хотели, употребата на енергија паѓа во опсег од 200-400 KWh/m2 годишно со просечна употреба на енергија во опсег од 305-330 KWh/m2 годишно, и ослободува помеѓу 160 -200 кг СО2 по м2 од просторијата.

Поголемиот дел од оваа енергија се добива од фосилни извори, а придонесот на хотелскиот сектор во глобалното затоплување и климатските промени се проценува дека вклучува годишно ослободување помеѓу 160 и 200 кг СО2 на м2 на просторија, во зависност од мешавината на гориво што се користи за да се обезбеди енергија. Зградите сочинуваат 40% од вкупната потрошувачка на енергија и 36% од емисиите на СО2 во Европската унија, кои имаат голем потенцијал за заштеда на енергија. Хотелите и другите сместувачки капацитети се одговорни за 21% од вкупните емисии на стаклени гасови во туристичкиот сектор.

Фигурата подоле го прикажува делењето на вкупната потрошувачка на енергија за еден типичен хотел. Најмногу енергија се троши во процесите на загревање на просторот (31%), проследено со греење на водата (17%), ладење (15%) и осветлување (12%).

Source: Jaroszewskaa, et al. (2019).

Source: Styles D., Schönberger H., & Galvez Martos J. L. (2017).

Анализата на енергетското однесување на грчките хотели (Vourdoubas, 2016) покажа дека 72-75% од вкупната енергија е потрошена во греење на простории, производство на топла вода и климатизација. Петнаесет проценти беа потрошени во припрема на храна, 8-9% за осветлување, а остатокот за работа на разни машини.

Во друга студија во регионот на Крит (Zografakis et al, 2011) каде беа оценети 32 хотели, беше откриено дека просечните годишни трошоци за електрична енергија по кревет се 112,17 € и дека 87,5% од хотелските менаџери се согласуваат или целосно се согласуваат дека ефикасното управувањето со енергијата може да го зголеми профитот на хотелот. Од друга страна, тие наведоа дека само 53,2% се согласиле или целосно се согласиле дека туристите го избират своето сместување во хотелот врз основа на неговата еколошка слика.

Според податоците дадени во табелата, можеме да ја видиме годишната потрошувачка на енергија во различни региони и земји, која мери различни податоци. Од табелата, можеме да видиме дека хотелите во Европа трошат околу 305-330 KWh/m2 годишно. Хотелите во Грција трошат малку помалку, и тоа се движи помеѓу 200-290 KWh/m2, додека Јужна Европа како регион троши малку помалку, околу 128-171 KWh/m2 годишно.

Извор

Земја-Област

Годишна потрошувачка на енергија KWh/m2

Годишна потрошувачка на енергија KWh / p.n.s

Годишни емисии на СО2 KgCO2 / p.n.s

IEE

Европа

305-330

Farrou

Грција

200-290

Karagiorgas

Грција

17.59-68.15

Deng

Хонг-Конг

564

Tsai

Тајван

6.3-28.9

Bohdanowich

Европа

285-364.3

47.8-89.5

Santamouris

Грција

273

Becken

Нов Зеланд

144

43

Bohdanowich

Јужна Европа

128-171

Filomonau

Обединетото Кралство

20.9-25.5

8.25-11.65

Moia-Pol

Шпанија-балеарски острови

7-77

Moia-Pol

Грчки острови

5-25

Source: Vourdoubas, J. (2016).