Тема 2 Обврски кон туризмот

Глобалната иницијатива за пластика во туризмот (The Global Tourism Plastics Initiative) бара од туристичките организации да преземат збир на конкретни и актуелни обврски до 2025 година:

  1. Елиминирајте ги проблематичните или непотребните пластични амбалажи и предмети;
  2. Преземете активности за преминување од еднократна употреба во модели за повторна употреба или алтернативи што може повеќекратно да се користат;
  3. Вклучете го синџирот на вредностi да се придвижи кон 100% од пластичното пакување за да може да се користи повеќекратно, да се рециклира или да се компостира;
  4. Преземете активности за зголемување на количината на рециклирана содржина низ целото пластично пакување и користените артикли;
  5. Соработувајте и инвестирајте за да ги зголемите стапките за рециклирање и компостирање на пластика;
  6. Известувајте јавно, годишно за напредокот постигнат кон овие цели.

Нивната цел е да го обедини туристичкиот сектор зад заедничката визија за решавање на основните причини за загадувањето со пластика и да им овозможи на деловните субјекти, владите и другите заинтересирани страни во туризмот да преземат заеднички активности, водејќи со пример во смената кон циркуларноста во употребата на пластиката.

Некои подобрувања треба да се направат на ниво на региони, на пример, подобрувањето или развојот на структурите за управување со отпад, вклучувајќи ги и капацитетите за рециклирање. Некои мерки можат да се преземат на ниво на туристичка индустрија или поточно на ниво на услужните дејности.

Двата главни типа на кои треба да се фокусираме при разгледувањето на пластичниот отпад во туризмот се:

  • Пакувањето, како што се гледа во Европа, 40% од пластиката се користи за производство на амбалажа,
  • Пластични предмети за еднократна употреба, бидејќи туристичката индустрија е голем потрошувач на овие производи за една употреба, кои често се базираат на пластика.

Акцијата за пакување ќе биде разгледана во посебен модул – Модулот 9: „Редизајнирање на пакувањето“.