Тема 2 Зошто вмрежување и соработка?

Туристичките МСП-а се соочуваат со ограничени внатрешни ресурси, што ги принудува претприемачите да пристапат до надворешните ресурси што се вметнати во нивните социјални мрежи. Откриено е дека мрежите претставуваат важен извор на поддршка за претприемачите, обезбедувајќи им широк спектар на можности. Со цел да преживеат на пазарот, МСП-а се принудени да воспостават свои мрежи, бидејќи само соработката овозможува размена на ресурси и пристапот на МСП до можностите. Како такви, организациските мрежи можат да претставуваат суштински елемент на стратегиите за преживување на МСП-а.

Група туристички мали и средни претпријатија можат да се натпреваруваат на глобално ниво, соработувајќи локално, мрежите и кластерите во туризмот доживеаја драматичен раст, носејќи придобивки како што се флексибилност, удел на вредни информации за маркетинг, иновации, можност за влез во други мрежи и кластери на национално ниво и преку границите, развој на ресурси и трансфер на знаење помеѓу засегнатите страни.

Споделување идеи и знаења: Може да ги идентификувате најдобрите деловни практики или индустриски одредници. Учењето од она што го прават другите е драгоцена стратегија за сите бизниси. Можете да бидете во чекор со трендовите во вашата индустрија и целните услови на пазарот што е важно во постојано менување на деловната клима.

Нови деловни можности: Природно е дека вмрежувањето ќе резултира со можности. Користењето на контактите што ги остварувате кога ќе сретнете луѓе може да отвори врати за деловни можности.

Подобрена видливост: Да се биде видлив и да се забележи е голема придобивка од вмрежувањето. Присуството на настани за вмрежување го подигнува вашиот личен профил и може да ви помогне да бидете во центарот на вниманието на вистинските луѓе.

Решавање проблеми: Честопати можете да најдете решенија за вашите деловни проблеми или потреби преку вмрежување.

Бројните придобивки што им се припишуваат на туристичките мрежи во минатите истражувања главно се поврзани со интеграцијата на туристичките дестинации и перформансите и подобрувањето на квалитетот на туристичките дестинации. Со поттикнување на иновации, споделување знаење и конкурентност на вклучените меѓусебно поврзани засегнати страни, мрежната соработка може да им помогне на малите и средни претпријатија во туризмот да бидат поотпорни и да функционираат подобро во брзо менувачки, бурен и конкурентен свет

Исто така, постојат докази дека зачестеноста на контактите меѓу меѓусебно поврзаните туристички фирми, и на формално и на неформално ниво, силно влијае на успехот на дестинацијата. Всушност, почестите интеракции може да доведат до поефикасен трансфер на информации, знаења и вештини. Така, со зголемување на социјалниот капитал на туристичките МСП, мрежите можат да ја подобрат конкурентската позиција на туристичките фирми и да го подобрат целокупното туристичко искуство.

Брендирање на дестинации: Може да развиете бренд на заедницата и да ги привлечете патниците до вашата дестинација.

Повторно распоредување на синџирите на вредности: Може да соработувате со локални добавувачи со цел да креирате вредни пакети привлечни за патниците кои бараат многу.

Крос-промотивен маркетинг: Вие исто така може да развивате крос-промотивни кампањи кои ги охрабруваат вашите клиенти да резервираат со дополнителен бизнис за патувања во вашата дестинација.

Членовите на кластерот често имаат заеднички проекти во областа на обезбедување информации, комуникација, обука, организација на настани, маркетинг и односи со јавноста. Кластерите ги користат предностите на локализацијата, која овозможува:

  • Побрз и поточен проток на информации,
  • Ширење на технолошки и организациски искуства,
  • Постојана размена на знаења,
  • Поддршка на локалните општества (образовни институции, инфраструктурен развој, итн.),
  • Побрза адаптација на пазарот.