Тема 2 Зголемена свест кон животната средина

Во последните децении се разви глобална свест околу природата, неопходноста да се заштити нашиот животен простор, Земјата и фактот дека човековото однесување имало негативни влијанија врз неа.

1980: Меѓународната унија за зачувување на природата за прв пат го воведе терминот „одржлив развој“ во својата публикација за Стратегијата за заштита на светот, вклучително и една од првите препораки за одржлив развој како глобален приоритет.

1992: Конференција на Обединетите нации за животна средина и развој (UNCED), „Самит на Земјата“, се одржа во Рио де Жанеиро, Бразил (3–14 јуни 1992 година), за да се усогласува светскиот економски развој со заштитата на животната средина.

2018: Движењето Friday for future, предводена од Грета Тунберг.

Во 1993, темата за светскиот ден на туристите, дефинирана од UNWTO, за прв пат ја зема предвид животната средина под името „Развој на туризам и заштита на животната средина: кон трајна хармонија“. Потоа, различни теми беа потенцирани, како екотуризам, климатски промени, одржлива енергија, вода.

2017 беше дефинирана како Меѓународна година за развој на одржлив туризам.

Source: https://www.unwto.org/

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization